Skolskogar

Lär och lek i skolskogenDet finns idag mer än 1 000 skolskogar i Sverige. Alla är olika, alla utgår från de lokala förutsättningarna. Sedan Skogen i Skolan skapade den första skolskogen 1982 har det ursprungliga målet att förmedla kunskaper om skog och natur kompletterats.
Skolskogen är idag också ett  ”klassrum” för i princip alla ämnen.


Läs mer om hur Skogen i Skolan använder skolskogarna i samband med aktiviteter för lärare och elever i grundskolan.
Lär och lek i skolskogen

Här berättar vi mer och ger tips om stegen för att både etablera och sköta en skolskog. Och vilka pedagogiska verktyg som Skogen i Skolan erbjuder. 

Starkt ökat intresse för utomhuspedagogik
Intresset för utomhuspedagogik ökar bland svenska lärare.

Kurser, fortbildningsdagar och konferenser fylls snabbt av pedagoger som vill lära sig mer om undervisning i det fria.
 

 • Ute är ett vidsträckt begrepp
 • Forskningen bekräftar värdet av undervisning ute
 • Positivt för både den psykiska och fysiska hälsan
 • Ökar den ”ekologiska läskunnigheten”

Snabblänkar till innehållet på sidan

Det här är en skolskog
En skolskog är ett avgränsat område som efter överenskommelse med markägaren disponeras av skolan för lektioner och utevistelser.

Målet med en skolskog är att den ska uppfylla följande syften:

 • Bidra till ökad måluppfyllelse av läroplanens mål inom alla ämnen.
 • Bidra till ökade kunskaper om ur alla aspekter hållbart brukade skogar, deras ekosystemtjänster och roll i samhället.

Utgå från de lokala förutsättningarna
Det finns inga särskilda krav på hur en skolskog ska se ut eller hur stor den ska vara. Den utformas av varje enskild skola utifrån de lokala förutsättningarna. I avtalet med markägaren kan också skrivas in att skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, till exempel anlägga en eldplats, bygga vindskydd eller kanske fälla några träd.

Exempel 1 - Den närbelägna skolskogen

Skolskogens areal: Ca 1-3 hektar.

 • Syfte med skolskogen:
 • Används av skolan/förskolan för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet.
 • Ger barnen möjlighet att lära sig allemansrätten och förutsättningar för friluftsliv.

Avstånd från skolan: På gångavstånd.
Lämplig skogsskötsel: Skogsskötseln bör anpassas till skolans/förskolans nyttjande. Det är lämpligt att i dialog med skolan/förskolan komma fram till en lämplig plan för skogsskötseln, som bör bevara och utveckla skogskänsla, framkomlighet och öppenhet.

Övrigt: Lämpligt i tätorter där skogsarealen är begränsad och rekreationsvärdet i den tätortsnära skogen är mycket högt. Sittplatser, eldningsmöjligheter och vindskydd bidrar till att skapa en trevlig samlingsplats. Det är positivt om området även är tillgängligt för rullstol. Fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar bidrar till skogsupplevelsen och kopplingen till vår historia.

Exempel 2 - Den lilla och mycket närbelägna skolskogen

Skolskogens areal: Ca 0,1 – 0,5 hektar.
Syfte med skolskogen: Används av skolan/förskolan för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet.

Avstånd från skolan: På mycket nära gångavstånd.

Lämplig skogsskötsel: Skogsskötseln anpassas helt till skolans/förskolans nyttjande. Det är lämpligt att i dialog med skolan/förskolan komma fram till en lämplig plan för skötseln, som bör bevara och utveckla skogskänsla, framkomlighet och öppenhet. Men kanske även tätare partier som är spännande för de minsta barnen.

Övrigt: Lämpligt särskilt för de mindre barnen och för att möjliggöra regelbundna upplevelser av skog och träd på mycket nära håll.

Exempel 3 - Den stora och närbelägna skolskogen

Skolskogens areal: Ca 5-30 hektar.
Syfte med skolskogen:

 • Används av skolan/förskolan för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet.

 • Ger barnen möjlighet att lära sig allemansrätten och förutsättningar för friluftsliv samt ta del av hur skogsbruk går till och om möjligt delta i vissa skogsskötselåtgärder, t.ex. plantering.

Avstånd från skolan: På gångavstånd.
Lämplig skogsskötsel:

 • Skogsskötseln bör anpassas till skolans/förskolans nyttjande. Det är lämpligt att i dialog med skolan/förskolan komma fram till en lämplig plan för skogsskötseln, som sammantaget bör bevara och utveckla skogskänsla, framkomlighet och öppenhet.

 • Skolskogen bör om möjligt innehålla olika typer av skogsbestånd i olika åldersklasser.

 • Fornminnen och kulturhistoriska lämningar bör röjas fram för att synliggöra människors tidigare verksamheter i området.

Övrigt: Detta exempel är lämpligt i mindre tätorter där det finns gott om skog. Skogsskötseln bevarar och utvecklar skogen så att skolan även på längre sikt har tillgång till en attraktiv skog på gångavstånd för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet. Sittplatser, eldningsmöjligheter och vindskydd bidrar till att skapa en trevlig samlingsplats. Det är positivt om området även är tillgängligt för rullstol. Fornminnen, kulturhistoriska lämningar och geologin bidrar till förståelse för varför dagens skog ser ut som den gör, samt kan utgöra grund för berättelser om närmiljön och samhället man bor i.

Exempel 4 - Den stora skolskogen belägen längre bort
Skolskogens areal:
ca 5-30 hektar.
Syfte med skolskog: Ge barnen möjlighet att ta del av hur skogsbruk går till och om möjligt delta i vissa skogsskötselåtgärder, t.ex. plantering.

Avstånd från skolan: Cykel eller buss används för att ta sig till skolskogen.
Lämplig skogsskötsel: Skolskogen bör innehålla olika typer av skogsbestånd, i olika åldersklasser.

Övrigt: Lämpligt komplement till skolskog exempel 1 (Den närbelägna skolskogen). Ett utflyktsmål för skolan någon gång per år. Fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar bidrar till skogsupplevelsen och kopplingen till vår historia.

Ytterligare möjlighet
Vill man ytterligare säkra skolans tillgång till skolskog på lång sikt så finns möjlighet att inkludera skolskogen i kommunens gröna strukturplan eller liknande planer, vilket gjorts i

Det viktiga förberedelsearbetet
Initiativet till en skolskog måste komma från skolan. Börja med att samla en grupp intresserade lärare som sätter sig in i ämnet och börjar fundera på hur en skolskog kan skapas också vid er egen skola. Det finns mängder av litteratur och forskningsresultat inom området utomhusundervisning och skolskogsverksamhet som det är bra att ta del av.

Ta också reda på var det finns lämpliga platser för en skolskog och vem som äger skogen ni är intresserade av. Vänd dig till Regionsamordnaren i din region så får du mer information. Gå till Skogen i Skolans regioner!

En överenskommelse med markägaren är grunden
För att kunna etablera en skolskog krävs att markägaren är med på noterna. Det brukar inte vara några problem. De flesta markägare är positiva till låta en skola disponera en liten del av sin skog i utbildningssyfte. Men för att det inte ska gnissla i de framtida relationerna krävs alltid ett gemensamt undertecknat avtal som reglerar vad man får och inte får göra i skolskogen.

Här är några tips inför skrivningen av överenskommelsen:

 • Var tydlig med vad skolan önskar och markägaren tillåter.
 • Markera var gränserna för skolskogen går och se till att lärarna känner till dem.
 • En eller två lärare har huvudansvaret för skolskogen och är markägarens kontaktyta till skolan.
 • Ett förslag till överenskommelse om skolskog mellan skolan och skogsägaren hittar du längst ner på sidan.

Kom igång i skolskogen
För att komma igång med övningar ute i skolskogen har Skogen i Skolan tagit fram ett antal övningar inom olika ämnen och med olika svårighetsgrad - ett pedagogiskt hjälpmedel som gör det lätt att komma igång med utomhusundervisningen. I häftet "Möjligheter i skolskogen", som du kan ladda ner här nedan, visar vi på en del av möjligheterna med utomhusundervisning.

Spana in: Undervisningsmaterial / Övningar
Ladda ner: mojligheter_i_skolskogen.pdf (OBS! Detta häfte utformades 2010 och hänvisar till en äldre läroplan, Lpfö 98.)
Ladda ner: Lär och lek i skolskogen

Skolskogsryggsäcken
Skolskogsryggsäck

Kostnad: 2 500 kr/st exkl moms och frakt/ hanteringskostnad.
Mer info: Produktblad för Skolskogsryggsäcken
Ladda ner: Lärarhandledning för Skolskogsryggsäcken
Beställning: kansli@skogeniskolan.se, 08-412 15 00 (vxl)
Bra att veta: Denna ryggsäck ersätter Skogen i Skolans tidigare Skolskogslåda.

Så gör du!
Se hur du använder övningarna i skolskogsryggsäcken. Regionsamordnare Daniel Thorell från Region Västra Götaland, visar och berättar.

Så här använder du skolskogsryggsäcken!
Älgleken

Bygg ett träd med eleverna

Byta träd

Djur i nacken

Fladdermus

Hitta mitt träd

Ormstafett

Skogsslinga och spindelövningar


Framgångsrika skolskogar
Forskning tyder på att skolskogar som fungerar framgångsrikt har vissa gemensamma egenskaper, som till exempel variation i miljön. I ett examensarbete vid SLU från 2008 studerade jägmästarstudenten Lina Bergquist ett urval skolskogar. Rapporten pekar ut ett antal faktorer som är viktiga att tänka på i skolskogarbetet. En sammnfattande artikel av rapporten kan du läsa i Tidningen  Skogen i Skolan (nummer 4-08):

Artikel "Framgångsrika skolskogar" (Tidningen Skogen i Skolan, 4-08)

Ladda ner hela rapporten "Viktiga egenskaper hos framgångsrika svenska skolskogar"

Uppdaterad: