Flytta ut undervisningen!
Skolskog

Det finns idag mer än 1000 skolskogar i Sverige, alla är olika och alla utgår från de lokala förutsättningarna. Sedan Skogen i Skolan skapade den första skolskogen 1982 har det ursprungliga målet att förmedla kunskaper om skog och natur kompletterats, skolskogen är idag ett klassrum för i princip alla ämnen.

Det finns ett starkt ökat intresse för utomhuspedagogik och intresset för utomhuspedagogik ökar bland lärare i Sverige. Kurser, fortbildningsdagar och konferenser fylls snabbt av pedagoger som vill lära sig mer om undervisning i det fria. 

Forskning bekräftar värdet av undervisning utomhus, att det är positivt både för den psykiska och fysiska hälsan. Här berättar vi mer och ger tips om stegen för att både etablera och sköta en skolskog, samt vilka pedagogiska verktyg som Skogen i Skolan erbjuder. 

Foto: Lars Klingström

Det här är en skolskog 

En skolskog är ett avgränsat område som efter överenskommelse med markägaren disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. 

Målet med en skolskog är att den ska uppfylla följande syften: 

  • Bidra till ökad måluppfyllelse av läroplanens mål inom alla ämnen. 
  • Bidra till ökade kunskaper ur alla aspekter, ett hållbart sätt att bruka skogar samt deras ekosystemtjänster och roll i samhället. 

Det finns inga särskilda krav på hur en skolskog ska se ut eller hur stor den ska vara. Den utformas av varje enskild skola utifrån de lokala förutsättningarna. I avtalet med markägaren kan också skrivas in att skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, till exempel anlägga en eldplats, bygga vindskydd eller kanske fälla några träd. Alla åtgärder som planeras i skolskogen ska man alltid få tillstånd av markägaren för.

Ladda ner avtal

Elever som är ute i skogen och mäter träd.
Foto: Lars Klingström

Exempel på olika typer av skolskogar 

1. Den lilla och mycket närbelägna skolskogen 

Skolskogens areal: Ca 0,1 – 0,5 hektar. 

Syfte: Används av skolan/förskolan för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet. 

Avstånd från skolan: På mycket nära gångavstånd. 

Lämplig skogsskötsel: Skogsskötseln anpassas helt till skolans/förskolans nyttjande. Det är lämpligt att i dialog med skolan/förskolan komma fram till en lämplig plan för skötseln, som bör bevara och utveckla skogskänsla, framkomlighet och öppenhet. Tätare partier kanske även är spännande för de minsta barnen. 

Övrigt: Särskilt lämpligt för de mindre barnen och för att möjliggöra regelbundna upplevelser av skog och träd på mycket nära håll. 

2. Den närbelägna skolskogen 

Skolskogens areal: Ca 1-3 hektar 

Syfte:  

  • Används av skolan/förskolan för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet. 
  • Ge barnen möjlighet att lära sig om allemansrätten och förutsättningar för friluftsliv. 

Avstånd från skolan: På gångavstånd. 

Lämplig skogsskötsel: Skogsskötseln bör anpassas till skolans/förskolans nyttjande. Det är lämpligt att i dialog med skolan/förskolan komma fram till en lämplig plan för skogsskötseln, som bör bevara och utveckla skogskänsla, framkomlighet och öppenhet. 

Övrigt: Lämpligt i tätorter där skogsarealen är begränsad och rekreationsvärdet i den tätortsnära skogen är mycket högt. Sittplatser, eldningsmöjligheter och vindskydd bidrar till att skapa en trevlig samlingsplats. Det är positivt om området även är tillgängligt för rullstol. Fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar bidrar till skogsupplevelsen och kopplingen till vår historia. 

3. Den stora och närbelägna skolskogen 

Skolskogens areal: Ca 5-30 hektar. 

 Syfte: 

  • Används av skolan/förskolan för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet. 
  • Ge barnen möjlighet att lära sig om allemansrätten och förutsättningar för friluftsliv samt ta del av hur skogsbruk går till och om möjligt delta i vissa skogsskötselåtgärder, t.ex. plantering. 

Avstånd från skolan: På gångavstånd. 

 Lämplig skogsskötsel: 

  • Skogsskötseln bör anpassas till skolans/förskolans nyttjande. Det är lämpligt att i dialog med skolan/förskolan komma fram till en lämplig plan för skogsskötseln, som sammantaget bör bevara och utveckla skogskänsla, framkomlighet och öppenhet. 
  • Skolskogen bör om möjligt innehålla olika typer av skogsbestånd i olika åldersklasser. 
  • Fornminnen och kulturhistoriska lämningar bör röjas fram för att synliggöra människors tidigare verksamheter i området. 

Övrigt: Detta exempel är lämpligt i mindre tätorter där det finns gott om skog. Skogsskötseln bevarar och utvecklar skogen så att skolan även på längre sikt har tillgång till en attraktiv skog på gångavstånd för lek, utevistelser och pedagogisk verksamhet. Sittplatser, eldningsmöjligheter och vindskydd bidrar till att skapa en trevlig samlingsplats. Det är positivt om området även är tillgängligt för rullstol. Fornminnen, kulturhistoriska lämningar och geologin bidrar till förståelse för varför dagens skog ser ut som den gör, samt kan utgöra grund för berättelser om närmiljön och samhället man bor i. 

4. Den stora skolskogen belägen längre bort 

Skolskogens areal: Ca 5-30 hektar. 

Syfte: Ge barnen möjlighet att ta del av hur skogsbruk går till och om möjligt delta i vissa skogsskötselåtgärder, t.ex. plantering. 

Avstånd från skolan: Cykel eller buss används för att ta sig till skolskogen. 

Lämplig skogsskötsel: Skolskogen bör innehålla olika typer av skogsbestånd, i olika åldersklasser. 

Övrigt: Lämpligt komplement till skolskog exempel 2 (Den närbelägna skolskogen). Ett utflyktsmål för skolan någon gång per år. Fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar bidrar till skogsupplevelsen och kopplingen till vår historia. 

Ytterligare möjligheter 

Vill man säkra skolans tillgång till skolskog på lång sikt så finns möjlighet att inkludera skolskogen i kommunens gröna strukturplan eller liknande planer. 

Det viktiga förberedelsearbetet 

Initiativet till en skolskog måste komma från skolan. Börja med att samla en grupp intresserade lärare som sätter sig in i ämnet och börjar fundera på hur en skolskog kan skapas också vid er egen skola. Det finns mängder av litteratur och forskningsresultat inom området utomhusundervisning och skolskogsverksamhet, som det är bra att ta del av. 

Ta också reda på var det finns lämpliga platser för en skolskog och vem som äger skogen ni är intresserade av. Vänd dig till regionsamordnaren i din region så får du mer information. 

Lektioner i skolskogen

I vårt häfte ”Lektioner i Skolskogen” kan du läsa om utomhuspedagogik och få kunskap och tips om skolskogar, uteklassrum, och vår skolskogsryggsäck.

Ladda ner som PDF:

Lektioner i Skolskogen

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran