Skoglig kunskap sedan 1973
Om Skogen i Skolan

Skogen i Skolan arbetar för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden.

Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter. Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt. 

Sedan 1973 har Skogen i Skolan försett lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att ge eleverna kunskap om skogen. På så sätt har hundratusentals barn fått vistas i skogen och fått skapa en god relation till sin omgivande natur. 

För en framtida hållbar förvaltning av naturresurserna behövs en mångsidig arbetskraft. Skogen i Skolan vill därför intressera ungdomar att söka sig till en utbildning och en yrkesbana inom skogssektorn. 

Foto: Lars Klingström

Vi arbetar enligt skolans värdegrund och uppdrag i Lgr22

Det innebär bland annat att verksamheten 

 • främjar alla elevers utveckling och lärande 
 • är öppen för skilda uppfattningar 
 • skapar utbildningsmaterial som syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden 
 • skapar utbildningsmaterial som förmedlar och förankrar: respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan de olika könen 
 • skapar undervisningsmaterial som ska främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
 • tillhandahåller material för aktivt lärande som innehåller skapande, undersökande, lek och fysisk aktivitet 
 • bidrar med undervisningsmaterial som stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem  
 • bidrar med undervisningsmaterial där eleverna får möjlighet att ta egna initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra  
 • skapar undervisning som ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
Skolklass som är ute i skogen och testar en repbana.
Foto: Lars Klingström

Skogen i Skolan vill också 

 • att eleverna ska få underlag för att kunna välja fortsatt utbildning  
 • att undervisningen ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund 
 • att undervisningen ska medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Verksamhetens pedagogiska grund 

Vår främsta pedagogiska metod är utomhuspedagogiken. 

Faskunger, F. och Szczepanski, A. (2018) beskriver att utomhusundervisning kan bidra till gemensamt och verklighetsbaserat lärande i alla skolämnen. Den leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleåldern, förbättrad inlärning i form av ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, självkontroll och studiemotivation. Utomhuspedagogiken bidrar dessutom till att förbättra elevernas hälsa. Undervisningsmetoden ligger även i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande. 

Skogen i Skolans läromedel är kopplade till läroplanen och granskade av ämnesexperter och pedagoger. 

Två elever som är ute i skogen, en som har en ögonbindel och känner på ett träd.
Foto: Lars Klingström

Regionalt arbete

Skogen i Skolan jobbar även regionalt. Vi har nio regionsamordnare som jobbar i våra nio regioner; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna-Gävleborg, Värmland, Mälardalen, Örebro, Östra/Västra Götaland. Regionsamordnarna, de som har de flesta kontakterna med skolorna, är personer med genuint naturintresse och intresse för skogens hållbara brukande. De flesta är utbildade lärare eller skogskonsulenter. 

Finansiärer 

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan olika organisationer som hjälper till att upprätthålla det nationella kansliet och den regionala och lokala verksamheten. Detta genom personliga insatser eller genom att täcka kostnader. Bakom Skogen i Skolan finns idéburna organisationer, företag, forskande institutioner, stiftelser och fonder. Bland Skogen i Skolans finansiärer, finns det därmed många perspektiv representerade. Det gemensamma intresset, är att väcka ungas intresse för skogen, så att det även i framtiden ska finnas människor som vill utbilda sig inom- och arbeta med skog. 

Internationellt samarbete genom LEAF – Learning about Forests 

Skogen i Skolan är anslutna till det internationella utbildningsprogrammet LEAF som består av totalt 27 medlemsländer. Programmets syfte är att uppmuntra skolor att använda skogen som klassrum och sprida kunskap om skogens betydelse för vårt samhälle.  LEAF grundades ursprungligen av representanter från Skogen i Skolan i Sverige, Norge och Finland, år 1999.

Källförteckning 

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran