Om oss

Skogen i Skolan arbetar för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden. 

Sedan 1973 har Skogen i Skolan försett lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med skogen i skolan. På så sätt har hundratusentals barn har fått vistas i, och skapa en god relation till sin omgivande natur.

Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskaper om skogen och dess möjligheter. Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

För en hållbar förvaltning av naturresurserna behövs en mångsidig arbetskraft. Skogen i Skolan vill också intressera ungdomar att söka sig till en utbildning och en yrkesbana inom sektorn.

Allt ska ske på skolans villkor

Vi ska arbeta enligt skolans värdegrund och uppdrag. Det innebär bland annat att verksamheten ska:

  • Respektera värden som demokrati, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

  • Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

  • Vara öppen för skilda uppfattningar.

Skogen i Skolan ska bidra till skolans uppdrag

  • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

  • Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

  • Eleverna ska få underlag för att välja fortsatt utbildning. Det förutsätter bland annat en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

  • Undervisningen ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

  • Den ska medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Källa Lgr 11.


Foto: Lars Klingström

Verksamhetens pedagogiska grund

Vår främsta pedagogiska metod är utomhuspedagogiken.

Utomhusundervisning kan bidra till gemensamt och verklighetsbaserat lärande i alla skolämnen. Den leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleåldern. Till exempel förbättrad inlärning, såsom ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, självkontroll och studiemotivation. Dessutom bidrar den till elevernas hälsa. Utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande.

Källa: Klassrum med himlen som tak. Kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Linköpings universitet. Skrifter från Forum för ämnesdidaktik nr 10. (Finns nedladdningsbar.)

Skogen i Skolans läromedel är kopplade till läroplanen och granskade av ämnesexperter och pedagoger.

Breda intressenter

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan olika intressenter, som också upprätthåller det nationella kansliet och den regionala och lokala verksamheten genom personella insatser eller genom att täcka kostnader. Intressenterna bakom Skogen i Skolan är skogliga myndigheter, idéburna organisationer, företag, forskande institutioner, stiftelser och fonder.

Regionsamordnarna, de som har de flesta kontakterna med skolorna, är personer med genuint naturintresse och intresse för skogens hållbara brukande. De flesta är utbildade lärare eller skogskonsulenter.

Internationellt samarbete genom LEAF – Learning about Forests

Skogen i Skolan är anslutna till det internationella utbildningsprogrammet LEAF (Learning about Forests). Som ett av totalt 27 medlemsländer världen över, arbetar vi för att sprida kunskap om skogen och skogens betydelse för vårt samhälle. LEAF grundades ursprungligen av representanter från Skogen i Skolan i Sverige, Norge och Finland, år 1999. Syftet är, än idag, att uppmuntra skolor att använda skogen som klassrum, och sprida kunskap om skogens betydelse för vårt samhälle. Du kan läsa mer om LEAFs verksamhet här.

LEAF logo

Uppdaterad: