Skogen i Skolan nämns i "Mål för friluftspolitiken"

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Därutöver redovisar regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens utveckling och genomförande. Skogen i Skolans verksamhet, skolskogar och utomhuspedagogik nämns i skrivelsen.

Skogen i Skolans verksamhets nämns tillsammans med Skogsstyrelsens arbete för jämställdhet. Skolskogarna ska redovisas till Naturvårdsverket. Även Skogen i Skolans sex läromedel nämn i skriften.

Här är några utdrag ur "Mål för friluftspolitiken" och du kan läsa mer i det inlänkade dokumentet.

Inom ramen för regeringens satsning ”Skogsriket – med värden för världen” och i regeringens handlingsplan ”Konkurrenskraft kräver jämställdhet – jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn”, betonas vikten av jämställdhet samt Skogen i skolan och dess kompetens inom utomhuspedagogik. Undervisning i skogen kan förutom hälsa och välbefinnande även gagna jämställdhet och yrkesval på lång sikt.

Det nationella samverkansprogrammet Skogen i skolan redovisar antalet skolskogar till Naturvårdsverket.

Vi bedömer att Naturvårdsverket efter samråd med Skogsstyrelsen och Skolverket, bör vidare utveckla formerna för målets genomförande och uppföljning. När det gäller utvecklingen inom skolväsendet kan Statens skolverk vid behov bistå Naturvårdsverket med kunskap.

Ett annat exempel som spelar en viktig roll i utomhuspedagogiken är Skogen i skolan, ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, bl.a. Skogsstyrelsen. Inom ramen för Skogen i skolan erbjuds barn och ungdomar i grundskolan vistelser och undervisning i de s.k. skolskogarna, där såväl kunskap om skogen som i t.ex. matematik förmedlas. I undervisningen används speciellt utformad utomhuspedagogik och läromedel har tagits fram.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor