Öka skogens produktion

Written by admin On the 0 Comments
Regeringens kommission vill öka skogens produktion med tjugo procent för att bryta Sveriges oljeberoende.
Kommissionen mot oljeberoende presenterade idag sin rapport om hur Sveriges oljeberoende ska vara brutet till 2020.Trafik står för den största förbrukningen av olja. Kommissionen vill att användningen av fossil diesel och bensin ska minska med 40 – 50 procent till 2020. För detta krävs en snabb tillväxt i användningen av alternativa bränslen. Produktionen av drivmedel från det svenska skogs- och jordbruket måste öka. Kommissionen vill därför att staten bör stödja demo- och pilotanläggningar för att starta produktion av andra generationens biodrivmedel, exempelvis syntetgasbränslen, skogsbaserad etanol och biogas från bioråvaror som produceras på åker och i skog. Kommissionen föreslår också att uttaget från de svenska skogarna ska öka. Tillväxt och uttag ska ökas med 15-20 procent genom effektivare skötsel i form av röjning, gallring, förädlat plantmaterial, dikesrensning och gödsling, samt genom intensiv odling av gran och löv på några procent av arealen. Nedlagd åkermark, omfattande runt 300 000 – 500 000 hektar kan odlas med energigrödor och energilövträd. – Transportområdet är den svåraste uppgiften, men det finns väldiga möjligheter och chanser att genomföra förändringen och en bred acceptans från konsumenterna, sa statsminister Göran Persson på presskonferensen.– En ökad tillväxt i skogen som ger utrymme för en ökad användning av inhemsk förnyelsebar skogsråvara för produktion av värme, el och fordonsbränsle har positiva effekter – inte bara genom lägre klimatpåverkande utsläpp, utan även genom att det skapar fler jobb och förbättrar Sveriges ekonomi, kommenterar Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.Från Skogsindustrierna välkomnas också kommissionens rapport, men Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson vill höja några varnande fingrar:– Skogsråvaran måste användas där den gör störst nytta för Sverige. Värdet av virke som förädlas i sågverks- och pappersindustrin är många gånger högre än om det används som biobränsle. Stöd och subventioner för att främja uthållig energiproduktion måste utformas på ett sätt så att det inte snedvrider konkurrensen om råvarorna.– En ökad skogsproduktion förutsätter mer skogsgödsling, större andel snabbväxande trädslag och att det inte fattas nya beslut om ytterligare reservatsavsättningar.
Uppdaterad:

Sidor