Lärarutbildningen kritiseras

Written by admin On the 0 Comments
Svag forskningsanknytning, bristfällig examination och examensarbeten som är omfångsrika men innehållsligt tunna.
Högskoleverket har i tre studier granskat olika aspekter av lärarutbildningen, examinationsformerna, kvaliteten i studenternas examensarbeten och forskningsanknytningen i utbildningen.Studierna har letts av Ingemar Wedman, Ulf P Lundgren och Roger Säljö, professorer i pedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Uppsala universitet samt vid Göteborgs universitet. Forskarna har intervjuat lärare på flera olika utbildningar och det finns en stor uppslutning kring vikten av forskningsanknytning i högre utbildning. Men på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl tvingas lärarna ofta dra ner på ambitionerna. Kraven på att studenterna ska godkännas är starka och många studenter släpps igenom trots att de inte borde. Det finns inte heller tydliga krav på hur en examination ska utformas för att pröva den kunskap som bör prövas. Högskoleverket menar att examinationerna både måste mäta studenternas faktakunskaper i ämnet och deras förmåga till kritiskt tänkande och analys. Lärarstudenternas examensarbeten är ofta väl tilltagna när det gäller sidantal, däremot har de relativt få vetenskapliga referenser och nästan inga källor på annat språk än svenska. Återigen är forskningsanknytningen ett problem och en tredjedel av uppsatserna betraktas som svaga trots att de blivit godkända vid det lärosäte där de lagts fram. Vid sidan av bristerna i lärarutbildningen har dock en positiv utveckling vuxit fram: – En ljuspunkt i lärarutbildningen är att forskningsämnet utbildningsvetenskap har börjat byggas upp, något som på sikt kan stärka den vetenskapliga basen och forskningsanknytningen i utbildningen. En annan att man i görligaste mån satsar på disputerade handledare och examinatorer för studenternas examensarbeten. Samtidigt måste andelen disputerade och forskningsaktiva i lärarutbildningen höjas, säger Sigbrit Franke, universitetskansler och chef för Högskoleverket.
Uppdaterad:

Sidor