Framtidens utomhuspedagogik och lärmiljöer

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Utenavet är nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. På Skansen samlades ett stort antal aktörer inom utomhuspedagogik med syftet att tillvarata gemensamma intressen. På seminariet föreläste också Sharon Danks som nyligen lanserat boken "From Asphalt to Ecosystems". Sharon presenterade designidéer för eko-vänliga skolgårdar som förbättrar inlärning och förhöjer upplevelsebaserad lek.

Dagen inleddes på ett soligt Lill-Skansen där deltagarna träffades i en lektionssal. Utenavets medlemmar presenterade sig.
Läs mer om Utenavet

Syftet med dagen var inspiration samt att tillvarata gemensamma intressen för framtida samarbeten.

Sharon Danks, forskare, författare, miljöplanerare och landskapsarkitekt från KalifornienSharon Danks är forskare, författare och miljöplanerare som tillsammans med andra kvinnor drivet ett landskapsarkitektföretag Bay Tree Design, inc. i Kalifornien, med fokus på att utveckla levande utomhusmiljöer utifrån ett ekologiskt perspektiv. Sharon är grundare till Sharon har skrivit "Asphalt to ecosystems", en internationellt omtalad handbok i skolgårdsutveckling. Hon är också initiativtagare till ISGA - International School Grounds Alliance.

- Barns platser har krympt över tid och hälsan står på spel genom att färre rör sig. Skolgårdens utseende visar om vuxna bryr sig om barnen. I Kalifornien har man ingen gemensam läroplan och de flesta skolgårdarna byggdes på 1940-talet. Levande material stärker ekologiska system och ger möjlighet till platsbaserat lärande. Genom att göra asfaltbaserade skolgårdar gröna har elever utvecklat lärandet och sina kreativa förmågor. På Coombes School i England använder man skolgården till lärande som kopplar till ämnen i läroplanen med lokal anknytning till det omgivande området. Eleverna utvecklar sin självkänsla, sina prestationer samt får högre empati för natur och djur. Skolgårdarna med ekosystem reducerar stress. Vid anläggning använder man både åternavända och naturliga material såsom trä och sten. En undersökning har visat hur temperaturen varierar på skolgårdar beroende på vilka material som har använts. 2015 skapades den första Living School Yard-månaden i maj och i Living School Yards-guiden kan man se exempel på skolgårdar med olika teman som konst, rekreation, hälsa m.m. Vi behöver inspirera nästa generation till att bli miljöambassadörer!

Utenavet - ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande
Utenavet: Anders Szczepanski, NCU, Petter Åkerblom, Movium, Kerstin Andersson, Friluftsfrämjandet, Mats Wejdmark, Naturskolorna, Eva Sandberg, CNV och Anna Malmström, Skogen i Skolan. Ej med på bild: Eva Kätting, NCU och Anna Steinwall, Skogen i Skolan.

Deltagarna presenterade därefter sina organisationers arbete med barn- och ungdomsfrågor.

Filippa Myrbäck, Sveriges Kommuner och Landsting berättade att man arbetar för skola, kultur och fritid. SKL samlar samt sprider goda exempel och kunskap i ett nätverk med skolledare.

Märta Berg arbetar med skogsfrågor på Naturskyddsföreningens kansli. Organisationen arbetar för skogens sociala värden och för att bevara natur. Några projekt är: Skogen som klassrum, Mer friluftsliv i skolan, Energifallet, Schysst sommar och Friluftslyft i skolan. Medel till projekten kommer från myndigheter, företag som t.ex Ikea och organisationer som t.ex Svenskt friluftsliv.

Helena Isaksson är verksamhetsutvecklare på LRF och regionansvarig i Mälardalen för Skolkontakt. Det finns 20 skolbesöksgårdar i området som omfattar Västerås, Uppsala och Stockholm. Man planerar en utbildning för besöksvärdar. På Jorden och skogen i stan, #JOSIS16, samarbetar man med bland annat Skogen i Skolan. Samarbetet gäller också Bonden i Skolan som är ett prisbelönt digitalt läromedel med färdiga lektioner, inspiration och tips.

Sandra Löfgren, Skärgårdsstiftelsen, arbetar med ett treårigt projekt, Utbildningsplats skärgården, som är finansierat med medel från Allmänna arvsfonden. Fyra områden har en naturslinga och ett wifi-nätverk med material som ett digitalt stöd. Omkring 1000 barn har deltagit och kommit till utbildningsplatserna vid två tillfällen för att få en relation till naturen. De skriver ner arter ser en film via en QR-kod och får ett blått armband med texten "Östersjöns beskyddare".

Eva Stighäll är samordnare för friluftsliv på Naturvårdsverket. Myndigheten arbetar på uppdrag från Regeringen som beslutade om 10 mål för friluftspolitik i december 2012. Målen utvärderades 2015. Naturvårdsverket driver också nätverket Naturens år och är ansvariga för Allemansrätten. Friluftsdagar ingår i ämnet Idrott och hälsa. Antalet dagar är numera inte reglerade utan ingår i rektorns ansvar på respektive skola. Naturvårdsverket har utifrån SCB:s statistik beräknat att barn i Sverige bor nära grönområden.

Göran Björndahl är sekreterare i styrelsen för Svenska Botaniska Föreningen. Man anordnar botanikläger för unga i samarbete med Fältbiologerna i Skåne och har en rullande naturskola i Karlstad för gymnasister. Universitetsstuderande kan söka stipendium till Botanikdagarna som i år anordnas i Dalarna. Man undervisar gymnasister i fältbiologi med artkunskap.

Jessica Ångström är Naturumföreståndare på Tyresta Nationalpark. Området består av 1 964 hektar tätortsnära natur i Haninge, i närheten av Stockholm. Nationalparkerna har fått ett nytt varumärke, Guldkronan, som intygar tillgänglighet, toaletter m.m.  På Tyresta tar man emot 200 klasser/år och undervisar i naturvård och naturskydd anpassat mot läroplaner och "skogsovana" elever. Många familjer går naturstigar med interaktiv naturvägledning och 5000 diplom delas ut varje år.

Jens Djupa är pedagog på Lill-Skansen. År 2016 är det 125 år sedan Arthur Hazelius grundade Skansen. Man anordnade 850 lektioner för ca 100.000 elever från förskola, grundskola, gymnasiet och högskola under 2015. Lektionerna innehåller naturkunskap och utgår från ett hållbart samhälle där Skansen samarbetar med Skogen i Skolan. Konsumentförening Stockholm, Kfs, byggde det nuvarande huset på Lill-Skansen. Det finns ett spel om matens ursprung och man håller på att utveckla en gps-styrd app i samarbete med Umeå och Tallinns universitet. 100 miljoner har har investerats av Baltic 2020 i en Östersjöanläggning.

Ann-Christin Björnfot är administratör för skola och förskola på Håll Sverige Rent som kämpar för ett skräpfritt Sverige. 2700 skolor och förskolor har certifierat sig för Grön flagg som är ett kostnadsfritt verktyg för hållbar utveckling. Organisationen har tagit fram material om Allemansrätten på nio språk och har en exempelbank för aktiviteter. 770.000 skolor, förskolor och privatpersoner över hela landet har engagerat sig i De nationella skräpplockardagarna.

Lars-Åke Bäckman är undervisningsråd inom Idrott- och hälsa på Skolverket en nationell skolmyndighet s0m på Regeringens uppdrag tar fram nationell statistik, utvärderingar, styrdokument och stöd till skolutveckling och utvecklar LGR11. Myndigheten är också en remissinstans för t.ex friluftsliv och utbildningsfrågor. Målgruppen är huvudmän och rektorer för skolor samt lärare. Det finns ca 900.000 elever i Sverige. Man har kursplaner för idrott och hälsa där friluftsliv är en mindre del.

Germund Sellgren är anställd WWF med 5000 kollegor runt världen och 100 i Sverige. Germund berättade om sin trosbekännelse (här i förkortad version) ”Jag tror på ett lärande liv där jag går ut för att lära in i sol, vatten och vind. Jag tror på ett lärande liv, jag går ut för att lära in.” WWF är en remissinstans och arbetar på policynivå med naturens tjänster och ekosystemtjänster. Lärande och delaktighet är ledord och handlingskompetens, dvs att man är en aktiv del i det kommande samhället. Genom läromedel om vatten, energi och mat stärker man lärares kompetens och man arbetar med att skapa möjligheter i hållbara städer genom utomhuspedagogik.

Viktoria Hallberg är konsulent inom natur/miljö, barn och unga på Sveriges Hembygdsförbund som har en halv miljon medlemmar och firar 100 år 2016. I rörelsen ingår 2000 föreningar varav 800 har aktiviteter för barn och unga. Man arbetar med Vision 2030 för framtidens hembygdsrörelse. Hembygdsrörelsen har blivit aktuell i och med att kulturarvet har blivit trendigt. Satsningen Ung Hembygdsambassadör pågår 2013-2016 och finansieras av Svenskt Friluftsliv. Kulturmiljöpedagogik, är en högskoleutbildning om 15 hp som ges på distans av Linnéuniversitetet.

Dagen avslutades med grupparbeten för att utvinna gemensamma samarbetsmöjligheter.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor