Åk 7-9 

Trädet som ekosystem – Lärarhandledning

Trädet som ekosystem – Lärarhandledning
Biologi
Svenska
NO
Ca 40-90 min
Åk 7-9

Syfte

 • Att utveckla kunskap om ekosystem genom att beskriva ett enskilt träd och de organismer som lever där. 
 • Att utveckla kunskap om skogens ekosystemtjänster.

Förberedelser och material

Förbered eventuellt för filmvisning gemensamt i helklass. Se gärna filmen i förväg. 

Genomförande

I del 1 läser eleverna om ekosystem i ca 5 min. Här finns också en valfri fördjupningsuppgift i en film om trädet asp (ej inräknad i tidsåtgång).

I del 2 väljer eleverna ett träd att arbeta med på egen hand eller i par. Uppgiften syftar till att fördjupa sig i ekosystemet kring ett enskilt träd. Under de varmare årstiderna lämpar sig uppgiften bra att göra utomhus. Det går också bra att stanna inomhus och söka kunskap i digitala källor. Till exempel i Artdatabanken eller Skogen i Skolans faktablad om träd. Beräknad tidsåtgång 20 min.

Del 3 är ett självrättande quiz om skogens arter. Tidsåtgång ca 5 min.

I del 4 läser eleverna om ekosystemtjänster. De väljer en ekosystemtjänst och ska skriva en artikel eller krönika om varför just den ekosystemtjänsten behöver skyddas. Beräknad tidsåtgång 20 min.

Begrepp

Rovdjur: en ordning inom däggdjuren. Det som utmärker rovdjuren är deras tänder, som tillsammans bildar en kraftig sax för styckning av exempelvis kött. Det finns dock rovdjur som är helt växtätande eller delvis insektsätande.

Ryggradsdjur: en djurgrupp som omfattar djur med ryggrad och kranium, hit hör däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar.

Organismer: en levande varelse med egen ämnesomsättning, exempelvis en bakterie, ett djur, en växt samt människan.

Artnycklar: att ”nyckla” är ett sätt att bestämma arter med hjälp av ett schema, en så kallad nyckel. Med hjälp av nyckeln sorterar du fram vad det är för art du hittat.

Välfärd: ursprungligen avsåg uttrycket välfärd graden av medborgarnas välmående.

Pollinatörer: någon som hjälper en växt med pollineringen, dvs växtens fortplantning. I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer,

Biologisk mångfald: ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om djur, svampar och vilda växter men också odlade växter, jordbrukets djur och deras livsmiljöer.

Biobränsle: ett samlingsnamn för bränsle av organiskt material från naturen, till skillnad från fossilt bränsle. Energin i biobränsle kallas bioenergi och har sitt ursprung i solenergi som är bundet i biomassan genom fotosyntes. Biobränsle kan anses vara koldioxidneutralt, om motsvarande mängd koldioxid som frigörs vid förbränningen, återigen binds genom tillväxt av ny biomassa i naturen.

Massaved: ved som används för tillverkning av pappersmassa, ofta är det tunnare stammar som är för smala för att bli virke. I Sverige är det främst ved som kommer från barrträd, gran och tall, samt björkved som används till massaved.

Erosion: att marken i ett område försvinner, på grund av nednötning och borttransportering av berg och jord. Det orsakas bland annat av rinnande vatten, vågor, is och vind.

Bördighet: en bördig jord brukar beskrivas som en jord som år efter år levererar bra och jämna skördar. Bördigheten är ett resultat av många olika faktorer, somliga som man kan påverka och andra som man inte kan påverka.

Rekreation: återhämtning och avkoppling vilket bland annat kan uppnås av skogspromenader.

Naturturism: turism med inriktning på upplevelser i naturen.

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning
 • Diskutera i helklass: Vad händer om en art i ekosystemet försvinner? (Elever kan sedan söka vidare efter exempel.)
 • Att studera ekosystemet kring ett träd utomhus behöver ske under en årstid då det går att hitta vakna småkryp.
 • Fördjupa er i skogens ekosystemtjänster med hjälp Skogsstyrelsens filmer.
Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

Natur och miljö

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Svenska

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Sammanfattning av texter.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Globala målen

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 176 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran