Åk 4-6 

Skogen – en plats för samarbete – Lärarhandledning

Skogen – en plats för samarbete – Lärarhandledning
Biologi
Svenska
NO
Ca 40-60 min
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att väcka intresse för hur olika organismer sorteras och indelas i grupper.
 • Att utveckla kunskap om symbios i den svenska skogen.

Förberedelser

Eleverna behöver papper, penna, sudd, eller annan möjlighet att göra en tankekarta.

Förbered möjlighet till filmvisning i helklass om så önskas.

Genomförande

I del 1 läser eleverna om begreppet organism och om hur livet på jorden är indelat i grupperna djur, växter och svampar.

I del 2 läser eleverna om exempel på symbios och parasitism i skogen. Här finns också en interaktiv film om trädet asp och den biologiska mångfald som finns kring trädet. Filmen är skapad av SLU och Skogforsk. Under filmens gång ska eleverna göra en tankekarta och anteckna vilka arter som nämns. Filmen är ca 21 minuter lång men innehåller även valfri interaktivitet där eleverna kan klicka på sådant de vill veta mer om.

Del 3 består av ett quiz med frågor som berör del 1 och 2.

Begrepp

Död ved: träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.

Rotskott: skott, alltså nya plantor, som växer från rötterna på ett träd, till skillnad från skott som växer från frön. I en asp som kapas ökar mängden rotskott.

Organism: en levande varelse med en eller flera celler.

Symbios: att leva tillsammans, i ett tillstånd där alla inblandade tjänar på det.

Parasitism: när en organism utnyttjar resurser på en annan organisms bekostnad.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Svenska

 • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Symbios och parasitism är sannolikt nya begrepp för flera elever. En övning som kan väcka intresse hos eleverna är att ni innan lektionen på en interaktiv tavla bildsöker på parasitism respektive symbios. Bilderna som kommer upp säger inte allt, men är en ingång till samtal. Ser de några arter de känner igen? Vad ser arterna ut att göra på bilderna? Verkar de samarbeta?

Skriv gärna upp och gå igenom svåra begrepp på tavlan.

Fördjupning

Aspen

I lektionen finns en film om trädet asp. Eleverna ska anteckna vilka arter som nämns i filmen. Som fördjupning kan de söka mer information om dessa arter; fundera över vilka grupper arterna ingår i och hur de är beroende av varandra.

Utomhus

Leta aspar utomhus

 • Lyssna på aspen. Kan ni höra hur den låter i vinden?
 • Vad ser ni på aspen? Utgå från filmen och leta efter liv. Finns det spår av att fåglar bor i trädet? Ser man något mellan springorna i barken? Växer lavar eller mossor? Tag gärna med luppar för att få syn på det minsta livet!
 • Kan eleverna klura ut vad som är nord och syd med hjälp av trädet?
 • Ser ni någon död ved? Undersök försiktigt vilket liv som finns där.
 • Skriv en berättelse eller dikt inspirerad av aspen eller de arter som omger den.

Leta symbios

Gå ut i en skog eller en skogsdunge. Tillsammans med eleverna försöker ni hitta exempel från växtriket, djurriket och svampriket. Kan ni hitta tecken på symbios respektive parasitism? Undersök och diskutera men var noggrann med att inte skada naturen.

Spegelskapa

Det här är en övning med syfte att eleverna ska få träna på olika lägesbegrepp samt få förklara och lyssna på varandra.

Spegelskapa

Kamera och fotograf med naturtema

Det här är en övning som fokuserar på att eleverna får jobba med koncentration och fokusering.

Kamera och fotograf med naturtema

Källor

Svenska Dagbladet (2026). Intressanta insikter om insekternas liv.

visa skogen. Laven – en symbios mellan svamp och alg.

Kunskapsbanken (2019). Aspen – filmen.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran