Åk 7-9 

Mitt liv som träfiber – Lärarhandledning

Mitt liv som träfiber – Lärarhandledning
Kemi
NO
Hem- och konsumentkunskap
Teknik
Ca 1-1,5 tim
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om att många av våra uppskattade vardagsprodukter har sitt ursprung i träråvara och träfiber.
 • Att utveckla argument som kan användas i värderingsövning om produkters hållbarhet.

Förberedelse och material

Gå gärna igenom centrala begrepp tillsammans i helklass i början av lektionen.

Genomförande

I del 1 får eleverna läsa om träfibrers användningsområden.

I del 2 får de göra en livscykelanalys utifrån en produkt baserad av träråvara. Tidsåtgång 20-40 min. Gå gärna igenom tillsammans hur en livscykelanalys går till. Sedan kan eleverna göra varsin analys, eller jobba i par. De väljer en produkt, söker information om hur produkten tillverkas, används och hur den hanteras som avfall. När eleverna skaffat en överblick, kan de fokusera på en av faserna i produktens livscykel – gärna den med störst miljöpåverkan. Du kan också låta alla arbeta med samma produkt, men med dess olika faser. Låt gärna eleverna redovisa för varandra när de fyllt i sin analys. Som en fördjupningsuppgift kan ni även jämföra för-och nackdelar med olika sorters råvaror, transporter och avfallshantering. Använd gärna dessa frågor som stöd:

 • Hur hållbar är produktens livscykel?
 • Hur skulle den kunna göras mer hållbar (titta steg för steg)?
 • Vilka råvaror är förnybara och vilka är inte förnybara? Vad händer om vi får slut på en viss råvara?
 • I vilka delar av världen produceras produkter vi använder?
 • Hur ser arbetsvillkoren ut där?
 • Vilka olika sätt finns det att transportera produkter? Vilka för- och nackdelar finns med olika transportsätt?
 • Vilka är sambanden mellan produktion, konsumtion och ett hållbart samhälle?
 • Vem/vilka är ansvariga för att se till att konsumtion och produktion görs på hållbara sätt? (diskutera t ex företagen, politikerna, konsumenterna)

I del 3 ska eleverna ta reda på mer om någon innovation som har sitt ursprung i träfiber. Hitta gärna fler förslag än dem som finns i uppgiften och låt eleverna själva välja vad de vill veta mer om. Låt eleverna redovisa sin information om respektive innovation för varandra genom till exempel speed dating eller i mindre grupper.

Begrepp

Råvara:  en grundläggande fysisk tillgång som ofta används som råmaterial för olika varor eller tjänster.

Bioenergi: energi som är utvunnen ur material från växtriket. Ursprungligen solenergi, som är bunden i växter genom fotosyntes.

Träpellets: ett biobränsle som kommer från naturen, som är mer miljövänligt än ved.

Konsument: den som förbrukar en vara eller en tjänst.

Innovation: en ny idé, till exempel i form av en lösning, produkt, affärsidé eller tjänst som visar sig lovande eller fungerar. En innovation är något som inte tidigare tänkts ut av någon, officiellt.

Utomhuspedagogik
 • Älgar äter gärna tall. Låt eleverna samla in älgbajs. Försök att bryta ner fibrerna, i ett experiment med att lösa upp i svavelsyra eller eld. Det kan vara bra att i förväg reka var det kan finnas älgbajs.
 • Fördjupa er genom att undersöka produkter i er närhet. Vad skulle kunna göra produkterna mer hållbara?
 • Här kan du läsa mer om innovationer från skogen och om unga innovatörer som jobbar för en hållbar framtid med skogen som grund.
Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Teknik

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
 • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel vid tillverkning av livsmedel och förpackningar.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.
 • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Kemi

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

 • Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.
 • Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel, funktionskläder och batterier.
 • Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Hem-och konsumentkunskap

Levnadsvanor

 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Globala målen

Källor

Skogsindustrierna (2023): Trädets delar

Go green design (2019). Jeans – den smutsiga vägen från bomull till byxa.

Hässleholm Miljö AB. Energismart.

Prezi (2014). En bomulls T-shirts livscykel.

Råd och Rön (2011). Jeanstygets livcykel.

Åslund Hedman Emma (2018). Comparative Life Cycle Assessment of Jeans.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran