Åk 4-6 

Mitt liv som insekt – Lärarhandledning

Mitt liv som insekt – Lärarhandledning
Bild
Biologi
Svenska
NO
Ca 1,5-2 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att väcka nyfikenhet inför insektsarter som lever i skogen.
 • Att utveckla kunskap om begrepp som artrikedom, ekosystem och biologisk mångfald och dess innebörd.
 • Att utveckla kunskap om arter i den svenska skogen genom att dokumentera i form av bildskapande och beskrivande text.

Förberedelser

För att kunna göra tankekarta samt skriva och rita behövs: blyertspennor, sudd, färgpennor, linjerade och blanka papper.  Mall för tankekarta finns under fliken nedladdningsbart material.

Genomförande

Den här lektionen handlar om att få upp ögonen för den artrikedomen som finns i den svenska skogen, genom exemplet insekter. Låt gärna eleverna arbeta i par eller grupper så att de kan hjälpas åt.

I del 1 väljer eleverna varsin insekt ur en lista av presenterade insekter. Via en länk till Sveriges lantbruksuniversitets sida Artfakta nås mer fakta om insekterna.

I del 2 läser eleverna fakta om insekten och sammanfattar huvuddragen med hjälp av en tankekarta med givna rubriker: kännetecken, förekomst, förökning/livscykel och intressanta fakta. Gå gärna igenom rubrikernas betydelse om klassen inte arbetat med beskrivande texter om naturvetenskap tidigare. Det är viktigt att eleverna använder alla rubriker när de skriver om sin insekt. Som referensmaterial finns länkar till respektive art på Artfakta från Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Det kan vara krävande att läsa och hitta det de söker, så det är bra om de hjälps åt. Utifrån tankekartorna ska eleverna skriva en egen beskrivande text om sin valda insekt.

Del 3 består av en rituppgift där eleverna ska teckna sin insekt så naturtroget som möjligt med hjälp av ett antal stödfrågor. Stötta elever som snabbt blir klara genom att upprepa stödfrågorna eller ställa konkreta frågor om utseendet hos insekten. Eleverna uppmanas att söka feedback hos en eller två kamrater under arbetets gång. Använd gärna en sökmotor för att hitta fler bilder med vyer som visar delar som är svåra att se på ursprungsbilden.

Som uppföljning kan eleverna redovisa för varandra, antingen i helklass eller som en utställning i klassrummet.

Begrepp

Art: en specifik sort av exempelvis djur, växt eller svampar.

Förekomst: var någonting finns.

Förökning: parning, hur det går till att bli fler.

Kännetecken: särdrag, hur någonting känns igen.

Livscykel: olika stadier i en arts liv.

Metamorfos: förvandling eller förändring i kroppsform, t.ex. från larv, till puppa, till fjäril.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Svenska

 • Sammanfattning av texter.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter
 • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Bild

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Globala målen

Ikon för Globala målen nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Utomhuspedagogik

Variation

Det rekommenderas att läraren går igenom rubrikernas betydelse om eleven inte arbetat med beskrivande texter om naturvetenskap tidigare. Ni kan också diskutera i helklass hur de olika arterna skiljer sig åt, eller om de har likheter. På så sätt kan eleverna få större förståelse för insekternas undergrupper.

Du som lärare kan lägga till rubriker för att utmana elever som vill veta mer om sin insekt. Det medför en fördjupningsmöjlighet att söka i böcker eller på internet efter mer fakta.

Fördjupning

Eleverna skapar en tipsrundefråga med svarsalternativ utifrån sina texter. Elevernas texter och bilder sätts upp, sida vid sida eller som planscher, för att skapa en utställning i klassrummet. Utställningen ger möjligheter för alla elever att få reda på mer om insekter de själva inte läst och lärt om. Gör gärna utställningen till en lärovernissage där eleverna får i uppgift att anteckna något om två till tre insekter de tycker verkar intressanta. Skapa grupper om tre elever inför en tipsrunda.

Varför inte bjuda in föräldrar till er vernissage? Det går även att inkludera hemkunskapen genom att baka kakor med insektsform att bjuda föräldrarna på.

Utomhus

Gå ut och använd era nyvunna kunskaper och nyfikenhet genom ett besök i en närliggande skog. Ta med insektsnyckel, luppar och burkar och se vad ni kan hitta! Var noga med att inte skada insekterna.

Hjälp forskarna! Om ni har lyckats fotografera och identifiera en art kan ni gå in på www.artfakta.se och söka efter insekten i registret och sedan rapportera var ni har hittat den.

Ladda gratis ner appen/spelet Biologg och ”samla” arter ute i naturen för att få poäng.
Detta kräver dock tillgång till smartphone.

Nedladdningsbart material
Källor

Fakta i den här lektionen är inhämtad från SLU och Artfakta.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran