Åk 4-6 

Med risk för att försvinna – Lärarhandledning

Med risk för att försvinna – Lärarhandledning
Biologi
Svenska
NO
Ca 40-60 min
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att utveckla kunskap om rödlistan och några arter som finns upptagna i den.
  • Att skapa förståelse för hur rödlistan kan komma till nytta för att säkra den biologiska mångfalden.

Förberedelser

Den här lektionen handlar om rödlistan som är Artdatabankens lista över vilka arter i Sverige som anses vara hotade, kraftigt minskar eller är utdöda. Rödlistan bygger på Internationella naturvårdsunionens metod för att bedöma tillståndet för arter i naturen – och vilka eventuella åtgärder som behövs för att förbättra deras villkor. En ny rödlista presenteras vart femte år och den senaste, som kom i april 2020, rymmer 4746 arter.

Eleverna kan antingen arbeta självständigt, i par eller så går ni igenom lektionen gemensamt i helklass. Du kan läsa mer om olika arter på artdatabanken.se och se SLU:s  film om hur en art blir rödlistad.

Genomförande

I introduktionen möter eleven begreppet biologisk mångfald samt information om att det i Sverige finns ca 60 000 olika arter.

I del 1 får eleverna läsa om Artdatabankens rödlista. Texten fokuserar på skogen som hem åt en stor andel av de rödlistade arterna samt vilka anledningar som tros ligga bakom att arter har fått svårare att leva i skogen.

Del 2 består av en uppgift i form av ett quiz som handlar om att tolka vad som står i rödlistan.

I del 3 finns en läsuppgift om hur människan arbetar med att förbättra situationen för rödlistade arter.  Avsluta gärna lektionen med en gemensam reflektion över vad som görs för att skydda hotade arter. Vilka organisationer känner eleverna till, vad gör skogsägare för att skydda arter och vad kan vi själva göra?

Begrepp

Biologisk mångfald: hur många olika arter som finns.

Ekosystem: ett avgränsat område i naturen och allt levande som finns där.

Art: en specifik sort av exempelvis djur, växt eller svampar.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Svenska

  • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Globala målen

Utomhusundervisning, variation och fördjupning

Variation

Arbetet med rödlistan kräver arbetsro och att eleven sållar bland informationen. För att underlätta något har vi strukit delar av informationen i tabellen. Den inledande förklaringen till övningen genomförs med fördel i helklass. Det är dock viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin förmåga att sökläsa och sålla ut. Det är inte enbart informationen i sig som är målet, utan även att eleven får ta del av verkliga biologiska data och försöka läsa ut något av den.

Fördjupning

Lär er mer om arterna

Välj ut några rödlistade arter och låt eleverna ta reda på mer om dem.

Utomhus

Fladdermusholk

I den del av rödlistan som eleverna tar del av kan de se att flera fladdermusarter är listade som akut hotade. Som fördjupning kan eleverna engageras i att konstruera fladdermusholkar. Fundera ut en bra plats att hänga holken/holkarna innan ni börjar konstruera dem. Bygg en fladdermusholk.

Källor

SLU Artdatabanken (2023) Rödlistning.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran