Åk 4-6 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling
Biologi
Geografi
SO
Samhällskunskap
Kemi
NO
Ca 1,5-2 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Alla människor vill ha ett bra liv. Att få leva i fred, kunna andas frisk luft och ha tillgång till rent vatten är några exempel på mänskliga rättigheter som ska gälla för alla. Men forskare har sett att vi människor använder jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart i längden. FN har därför bestämt vissa mål som vi gemensamt behöver uppfylla. Det kommer göra att fler människor kan leva ett bra liv.

1. De globala målen för en hållbar utveckling

FN har satt upp 17 mål som alla länder behöver uppnå för att jordens resurser ska räcka till – både för oss som lever här nu och för alla som kommer att leva här i framtiden. Det är det som menas med att skapa en hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling brukar delas upp i tre olika delar:

  • Ekologiskt hållbar
  • Ekonomiskt hållbar
  • Socialt hållbar

Alla delar är viktiga och de hänger ihop. Nu ska du få läsa mer om varje del och hur de hör ihop med skogen.

Illustration: Maja Modén

2. Ekologisk hållbarhet

Illustration: Maja Modén

DAGS ATT LÄSA!

Vi människor behöver naturen för att kunna leva. Träden renar luften från farliga ämnen och ger oss syre att andas. Marken i skogen renar vatten och trädens rötter gör så att marken blir stadigare. Skogen ger oss också bär, svamp, viltkött och härliga naturupplevelser. Det här är bara några exempel på hur viktig skogen är för oss människor. Men skogen finns också till för alla andra arter som lever i, eller av skogen. Ekologi betyder ”samspel mellan organismer och den miljö de lever i”. Ekologisk hållbarhet handlar om att ta hand om naturen på ett bra sätt, så att den räcker till för de som vill ha glädje av den, även i framtiden.

Två av de globala målen är extra viktiga för att nå ekologisk hållbarhet. Det är mål nummer 13 – Bekämpa klimatförändringarna och mål nummer 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

Ikon för Globala målen nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna

13 Bekämpa klimatförändringarna

Eftersom vi människor använder mycket fossila bränslen – kol och olja – släpps koldioxid och andra så kallade växthusgaser ut i atmosfären. Det gör att medeltemperaturen på jorden höjs. Med ett förändrat klimat förändras också förutsättningarna på jorden – vilket kan skapa problem.

Träd som växer använder kol från luften för att bli större och bilda träfibrer. Det kallas att träden binder kol, och de gör det så länge de växer. Genom att ta upp koldioxid från atmosfären på det här sättet kan de växande träden i skogen hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna. Därför behöver vi mycket växande skog!

Om ett träd brinner upp frigörs det kol som trädet bundit, och sprids ut i atmosfären. Klimatförändringar kan tyvärr leda till att det blir fler skogsbränder eftersom det blir varmare och torrare väder. Om vi inte bromsar klimatförändringarna finns det risk för fler skogsbränder som bidrar till att mer växthusgaser kommer ut i atmosfären.

Sverige har mycket skog, och våra skogar tar upp ungefär lika mycket kol som vi släpper ut i växthusgaser. Men vi måste se jorden som en helhet och tänka att våra träd ska hjälpa hela jordens befolkning att lagra kol. Den hållbara utvecklingen gäller för hela jorden och då är vår skog viktig.

Foto: Illustration: Maja Modén
Ikon för Globala målen nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Ett ekosystem är ett område i naturen som hänger ihop. De arter som bor där är beroende av varandra och den miljö som de finns i. Ekosystemet kan vara stort som hela skogen eller litet som ett kantarellställe. Ekosystem består av två delar – den levande delen (biosfären) och den icke levande delen (geosfär, hydrosfär och atmosfär).

I biosfären hittar vi producenter, konsumenter och nedbrytare. Producenter är de som omvandlar solens energi till näring. Det är alla träd och växter. Konsumenterna är djuren och svamparna som inte kan skapa sin egen föda utan måste ha hjälp av växterna. Den tredje gruppen är nedbrytarna som lever på döda växter och djur. Bakterier, vissa insekter och svampar är viktiga nedbrytare och ekosystemet skulle inte fungera utan dem.

Foto: Adege


I en lövskog finns det oftast fler arter än i en barrskog. Jorden i en lövskog är mer näringsrik eftersom löven som faller ned snabbare bryts ned till näringsrik jord än vad barr gör. Solljuset strilar också lättare ned till marken i en lövskog som ännu inte fått blad på våren, än i en tät grön barrskog. Tänk på var du hittar vitsippor. Växer det löv- eller barrträd runtomkring?

Om det finns många olika arter i ett ekosystem kan vi tala om en rik biologisk mångfald. För att skydda arter finns det myndigheter och universitet som håller koll på arterna för att de inte ska hotas eller försvinna.

De som brukar skogen i Sverige måste värna den biologiska mångfalden. Därför sparas vissa träd för djurens, insekternas, svamparnas, fåglarnas och växternas skull. Genom att lämna stubbar och död ved kvar i skogen så kan de viktiga nedbrytarna få något att leva av. Somliga träd kan vara särskilt viktiga för att någon art ska överleva och de sparas. Nära sjöar och vattendrag brukar man inte avverka träden för då kan vattnet i sjön påverkas och bli sämre. Vi har också regler för jakt, så att ingen art ska bli utrotad.

Foto: Jordan Madrid

INTERVJU

Foto: Elin Fries

Jennie skapar levande död ved med sin maskin

Hej Jennie Sandström! Vad jobbar du med?            

Jag kör skördare, vilket är maskinen som fäller träden och kapar upp träden i lämpliga längder.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är ett fritt arbete och man får vara ute i skogen.

Varför står det träd kvar på hygget? Har de blivit glömda vid avverkningen?

– Nej, tvärtom! När vi avverkar sparas träd för djuren, insekternas, svampars och fåglarnas skull. Träden är viktiga som både skydd och mat.

Varför är det ris på hygget?

– På vissa marker behöver det tillföras näring för att den nya skogen ska växa. Det kan se ratigt ut i början, men är bra för miljön. Genom att lämna ris slipper vi använda annat gödsel.

Ibland ser man höga stubbar kvar efter en avverkning, vad är det?

– Med hjälp av min maskin kapar jag trädens topp, och lämnar höga stubbar – högstubbar. På så sätt skapar jag mer död ved, vilket är viktigt för flera arter.

Aha, vilka arter då? 

– Död ved är viktigt för framförallt insekter och fåglar. I början använder insekter som vildbin och gaddsteklar död ved som stora insektshotell. Efter några år när trädet börjar murkna kan hackspettar dyka upp.

Jag vill leta efter liv i död ved! Hur gör jag då?

– Du kan kolla på nedfallna trädstammar nästa gång du är i skogen. Du kan lyfta försiktigt på barken och se om det döljer sig något där. Eller leta efter insektspår på den döda veden!

3. Ekonomisk hållbarhet

Illustration: Maja Modén

DAGS ATT LÄSA!

För hundra år sedan höll skogen i Sverige på att ta slut – vi högg ner så mycket att det inte var hållbart. Då bestämdes det att för varje träd som avverkas måste det planteras två nya. Idag är 70 % av Sveriges yta täckt av skog. Av träden tillverkar vi brädor, trävaror, papper, förpackningsmaterial och energi. Genom att exportera varor till andra länder får vi mycket pengar. Det har bidragit till att Sverige idag är ett rikt land – rikt på både träd och pengar.

Ekonomisk hållbarhet handlar inte om att företag eller land ska göra vinst ett år. I ett ekonomiskt hållbart samhälle så betalar man hela kostnaden för vad det kostar att göra en vara. I länder som inte har bra lagar mot miljöförstöring kan företag t.ex. tillverka kläder och släppa ut gifter i naturen. De som får betala för utsläppen är de som bor där, inte de som köper kläderna. Det är varken ekonomiskt eller ekologiskt hållbart.

Ekonomisk hållbarhet handlar också om att resurserna på jorden ska fördelas rättvist. Det är inte så bra om det är stora skillnader på vad man tjänar inom ett land. Det bör vara samma lön för samma slags arbete, oavsett vad den som jobbar har för kön eller könstillhörighet. Det får heller inte vara för stora skillnader mellan länder. Länder måste ha råd att ordna till exempel vatten och sanitet för sin befolkning och se till att alla får äta sig mätta och att barn får möjlighet att gå i skola.

Tre mål som är extra viktiga för ekonomisk hållbarhet är mål nummer 5 Jämställdhet, nummer 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Ikon för Globala målen nummer 5: Jämställdhet

5 Jämställdhet

Det är viktigt att alla, oavsett vilket kön de har, har samma möjligheter när det gäller att välja utbildning och jobb. Det är också viktigt att personer som arbetar med samma sak får lika lön oberoende av vilket kön eller könstillhörighet de har. Så är det inte alltid idag – trots att forskning visar att företag som är jämställda utvecklas bättre.

Många företag har förslag på hur man ska bli bättre på jämställdhet. Skogsstyrelsen har tagit fram en plan för hur den svenska skogsbranschen ska bli mer jämställd. Att jobba med skog kan innebära allt från att sitta på kontor till vara ute i skogen eller forska på ett laboratorium. Det finns jobb som passar alla!

Ikon för Globala målen nummer 18: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ekonomisk hållbarhet handlar såklart om att de som arbetar ska få en lön som de kan leva på. Det måste också vara en trygg arbetsmiljö. Förr i tiden blev många skadade när de arbetade i skogen. Därför har man infört regler för hur man ska hantera maskiner och hur länge man får arbeta för att det ska vara säkert. Idag finns det bra teknik som gör arbete i skogen lättare och säkrare.

I Sverige jobbar idag ungefär 120 000 personer med skogen eller av skogen. Vi tillverkar mycket papper och pappersmassa, vi tillverkar virke och sågade trävaror av virket från skogen. Det mesta exporteras till andra länder och det ger Sverige bra inkomster. Sverige är ett av de rikaste länderna i världen. Därför har vi råd att ge andra yrken rättvis lön också.

Ikon för Globala målen nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion

12 Hållbar konsumtion och produktion

Kanske är det allra viktigaste vi bör tänka på inför framtiden att vi inte köper saker i onödan. Det är också bra om det vi konsumerar inte är tillverkat av fossila bränslen som olja och kol.

Skogen är en bra råvara när vi vill ersätta fossila bränslen. Idag kan vi tillverka bränsle av spån som blir över vid sågverk. Vi kan tillverka olika plastliknande material av trä. Att tjäna pengar på produkter av material från naturen som går att återvinna eller återanvända kallas bioekonomi. Tack vare all skog är det möjligt för Sverige att ställa om till att bli en bioekonomi.

Idag växer förpackningsindustrin eftersom vi beställer mycket varor på nätet och får dem hemskickade i kartong. Många företag försöker hitta sätt att packa varor smartare, så att det inte behövs så mycket kartong. Det är också viktigt att återvinna den kartong som vi använt. Men viktigast av allt är nog att låta bli att köpa sådant vi inte behöver.

INTERVJU

Foto: Elin Fries

Lars har koll på hur vi gjorde förr

Hej Lars Östlund, vad jobbar du med?

– Jag jobbar som professor i skogshistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. I mitt arbete forskar jag om hur skogen såg ut tidigare och hur människor använt skogen under olika tider.

Hur har sättet människan sköter skogen i Sverige förändrats de senaste 100 åren?

– För hundra år sedan växte skogen mer fritt och det var vanligast att träd växte upp av sig själva efter det att man avverkat eller efter en skogsbrand. Då valde man ut vissa träd och högg ner bara dom, men lämnade resten av träden att växa vidare. Idag sköter vi de flesta skogar på ett mer intensivt sätt och  hugger oftast ner alla träd inom ett visst område.  Så här har vi hållit på under de senaste 70 åren.

Vad kan vi lära oss av historien?

– Vi har provat olika metoder i skogen, en del bra som vi fortfarande använder och en del riktigt dåliga, som till exempel när vi använde växtgifter i skogen eller gjorde jättestora kalhyggen. Det är viktigt att lära av historien och se till att vi inte upprepar gamla misstag. Vi måste sköta skogen på ett sådant sätt att både vi människor har nytta av skogen men samtidigt så att andra arter kan överleva.

Är skogen viktig för Sveriges ekonomi idag?

– Skogen är viktig för Sveriges ekonomi och vi ska vara glada över att vi har så mycket skog i Sverige idag. För ungefär 100 år sedan hade vi som minst skog i Sverige, därefter har skogen successivt kommit tillbaka igen. I dag får vi mer skog för varje år. Vi måste tänka på skogens alla värden när vi diskuterar skogens betydelse för Sveriges ekonomi. Om vi förlorar djur och växter eller om människor upplever att skogen inte är tilltalande för dom, så är det också en ekonomisk förlust. Därför är det viktigt att vi har skogar som inte brukas eller sköts också.

Hur var det tidigare?

– Skogen har nog alltid varit viktig för Sveriges ekonomi, men under olika tider har vi använt skogen på många olika sätt. Idag använder vi skogen främst för att göra brädor, papper och bioenergi och som betesmark för renar i Norrland. För hundrafemtio år sedan var veden viktigast från skogen samtidigt som den var betesmark för kor, getter, får och renar. Under andra tider har tillverkning av träkol varit väldigt viktig, speciellt i mellersta Sverige. Går vi långt tillbaka i tiden så var skogen viktig för jakt av djur som man endera kunde äta eller som hade en päls som man kunde sälja. Men det är viktigt att komma ihåg att skogen vi har nu är mycket annorlunda än den skog vi hade tidigare. Därför så behöver vi skydda gamla skogar som naturreservat.

4. Social hållbarhet

Foto: Maja Modén

DAGS ATT LÄSA!

Social hållbarhet handlar om att alla människor ska behandlas rättvist och med respekt. En hel del sociala mål finns beskrivna i de mänskliga rättigheterna. Det är en lista på allt vi människor behöver för att känna oss trygga och må bra. Social hållbarhet handlar om att skapa bra samhällen där så många människor som möjligt får sina behov tillfredsställda.

Tre mål som är extra viktiga för social hållbarhet är mål nummer 3 Hälsa och välbefinnande, nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen och mål nummer 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Ikon för Globala målen nummer 3: God hälsa och välbefinnande

3 Hälsa och välbefinnande

Skogen är en viktig resurs för att må bra. Att gå i skogen skapar ett lugn i kroppen och man känner sig gladare. I Sverige är det tillåtet att gå i skogen även om den tillhör någon annan. Kommunerna ser till så att människor ska kunna ha tillgång till fina skogar i närheten av där de bor. De skogar som ligger nära större orter vårdas noga så att det ska finnas en biologisk mångfald och så att den är tillgänglig för alla.

Ikon för Globala målen nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen

16 Fredliga och inkluderande samhällen

I världen förekommer konflikter och det gör att människor i världen tvingas fly från sina länder. De flesta länder i världen har mycket mindre skog än vi har i Sverige. Därför kan människor som kommer hit vara mindre vana vid skog än de som är födda här. Skogen kan uppfattas som lite läskig eller farlig för någon som inte är van.

Som tur är finns det projekt där nyanlända får en chans att möta den svenska skogen. Det kan handla om att vara ett stöd för barnfamiljer att vara i skogen eller projekt som hjälper nyanlända att få arbete i skogsbranschen.

Ikon för Globala målen nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap

17 Genomförande och globalt partnerskap

Vi måste alla hjälpas åt för att vi ska få en hållbar utveckling och nå de globala målen. Sverige är medlemmar i den Europeiska Unionen, EU. Där har man bestämt att alla medlemsländer ska motverka handel med illegalt avverkat virke från skogar vi gemensamt kommit fram till att vi behöver skydda. Att företag fäller träd utan lov är ett stort problem i vissa länder. Det skapar konflikter och EU säger att alla företag som importerar virke måste ha koll på att det inte har avverkats olagligt.

Skogen har en viktig roll i den globala politiken för att vi ska nå en hållbar utveckling och uppnå de globala målen. Skogen är viktig både för att bevara den biologiska mångfalden och för att vi ska nå klimatmålen. Det har världens stats- och regeringschefer kommit fram till under FN:s toppmöten.

INTERVJU

Hej Sara Broogard, som har forskat om barns relation till naturen

Du har frågat hundratals barn om vad skogen betyder för dem, vad brukar de säga?

– Vi tänkte att de flesta av barnen skulle berätta om att man använde skogens råvaror till trä för att bygga hus och att elda med. Men många av barnen vi pratade med tyckte om skogen för alla äventyren som man kan uppleva och sakerna som man kan upptäcka där så som alla träden, blommorna och djuren. De berättade att de genom att leka, skapa, promenera och klättra i skogen kunde slappna av, komma bort från vardagen och vara sig själva och få lugn och tröst om man mådde dåligt. Barnen berättade även om de tjänster som skogen ger oss människor, som att binda koldioxid och ge byggmaterial, och många visste att skogen är viktig för många djur och växters överlevnad.

Vad tycker barn om skogen i andra delar av världen?

– I de flesta delar av världen tycker nog barn om att leka i skogen precis som barnen i Sverige – men vi fick även höra att flera barn tyckte det kunde vara obehagligt att vara i skogen. Det var särskilt sådana barn som hade varit med om något läskigt i skogen, till exempel om de hade bott i ett land som haft krig. Att det funnits soldater som gömde sig där och att de därför nu även kunde vara rädda för skogen. Därför gick man ibland omvägar runt skogen istället för genom den – även nu när de bodde i Sverige.

Har du något tips om man tycker skogen är lite läskig?

– Man kan ju till exempel ta med sig någon kompis som leker mycket i skogen och som kan ta med en till spännande platser eller bra ställen att slappna av på. I början behöver man ju inte gå så långt in skogen. Man kan ta med sig fika för att göra det extra mysigt! Om man inte hittar någon som vill följa med kan man kolla om det finns någon förening som hittar på saker i naturen – till exempel scouterna eller friluftsfrämjandet. Fråga även din lärare om ni inte kan göra utflykt i klassen till en skog – då får man ju många med sig.

5. Hållbarhet tillsammans

DISKUSSIONSFRÅGA

Diskutera med en klasskompis

Nu har du fått läsa en hel massa om hållbar utveckling, och du har säkert förstått att alla delar är viktiga. Men vad är egentligen det allra mest nödvändiga för att kunna leva ett gott liv? Vad tycker du själv? Diskutera med en klasskompis.

  • Vad behöver en människa för att kunna leva ett gott liv?

UPPGIFT

Samarbeta i helklass

Nu ska ni i klassen tillsammans få hjälpas åt att sortera de globala målen.
Er lärare kommer att dela ut de olika målen till er, och ni ska fundera över i vilken del av hållbar utveckling målen hör hemma. Tänk på att vissa mål kan passa ihop med flera delar av hållbar utveckling.
Lycka till!

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran