Åk 4-6 

Hållbar utveckling – Lärarhandledning

Hållbar utveckling – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
Samhällskunskap
Kemi
NO
Ca 1,5-2 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Hållbar utveckling

 • Att väcka intresse för de globala målen och hur de kan användas som verktyg i arbetet för en hållbar utveckling.
 • Att utveckla kunskap om de olika delarna av hållbar utveckling och skogens betydelse i sammanhanget.
 • Att bekanta sig med några av de människor som arbetar med skogen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förberedelser

Skriv ut ikonerna med de globala målen, laminera gärna, och klipp ut målen ovan (3, 5 – 13, 15 – 17). Gör detsamma med rubrikerna till Venn-diagrammet. Ta med tre rockringar eller tre snören som kan läggas i en cirkel.

Genomförande

Eleverna kan arbeta självständigt med läsuppgifterna om  hållbar utveckling. Sedan gör ni en övning tillsammans i helklass.

Del 1 består av en läsuppgift som introducerar de globala målen. I del 2, 3 och 4 presenteras de olika delarna av hållbar utveckling och dess koppling till skogen i en längre läsuppgift. Till varje del hör en intervju.

Del 5 består av två övningar. Den ena går ut på att eleverna i par diskuterar vad som behövs för att kunna leva ”ett gott liv”. Har skogen någon roll i detta? Låt eleverna reflektera utifrån sig själva. Därefter gör ni en övning i helklass för att nyansera begreppet hållbar utveckling.

Lägg ut de tre cirklarna (snören eller rockringar) i formen av ett Venn-diagram och lägg ut en rubrik i vardera cirkel. Ta ett av de globala målen och lägg i någon cirkel. Förklara att ni också ska fundera på vad skogen har för roll i de olika globala målen. Ta delmål 3 Hälsa och välbefinnande och lägg i social hållbarhet. Motivering: alla har rätt att må bra. Skogen är viktig för den ger oss renare luft och vatten, den ger möjlighet till fritid för alla.

Dela ut olika globala mål till eleverna i grupper eller par. Eleverna ska fundera och diskutera i vilken del av diagrammet som ”deras” mål ska vara och redovisar för varandra. Vissa mål passar in i flera delar av hållbar utveckling. Visa genom att flytta delmål 3 till delen där ekonomiska och sociala fälten möts. Motivering: Om människor mår bra så kan fler arbeta, då blir det mindre sjukvårdskostnader.

Begrepp

Hållbar utveckling: att leva på ett sätt som gör att jordens resurser räcker till både för alla som lever nu, och för kommande generationer.

Ekosystem: ett avgränsat område i naturen och allt levande som finns där.

Död ved: träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.

Växthuseffekten: när koldioxid och andra växthusgaser släpps ut i atmosfären, lägger de sig som en skyddande hinna vilket kan liknas vid att jorden är som i ett växthus. Växthuseffekten ger ett förändrat, varmare klimat.

Nedbrytare: organismer som bryter ner biologiskt material, t.ex. insekter och mikroorganismer.

Död ved: träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.

Jämställdhet: att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Konsumera: köpa, förbruka.

Bioekonomi: att tjäna pengar på produkter av material från naturen som går att återvinna eller återanvända.

Toppmöte: politisk konferens med regeringschefer från flera olika länder.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Kemi

 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Samhällskunskap

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Utomhus

Övningen med venn-diagrammet går utmärkt att göra utomhus – varför inte i skogen?

Variation

Du kan välja att istället hålla en muntlig sammanfattning utifrån texterna om hållbar utveckling inför klassen. Texterna kan ges som läxa inför lektionen i elevgrupper där det passar bättre.

Frågan om vad som behövs för att kunna leva ett gott liv kan också ges som läxa och/eller som diskussion i helklass vid ett uppföljande lektionstillfälle. Fråga gärna om eleverna tror att behoven sett annorlunda ut om de hade fötts i ett fattigt land?

Den här lektionen är nära sammankopplad med lektionerna i temat ”Skogen och klimatet”. Kombinera gärna dessa teman för fördjupad kunskap om kolets kretslopp, klimatförändringar och hur det hänger ihop med skogen.

Fördjupning

Låt eleverna fördjupa sig i på vilket sätt de själva är beroende av skogen. Denna uppgift görs med fördel två och två så att eleverna kan diskutera med varandra.

Nedladdningsbart material

Rubriker: Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet

Venndiagram

Ikoner: Globala målen

Globala målen

Källor

Globala målen. Om globala målen.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran