Åk 7-9 

Allemansrätten: i skogsägarens skor – Lärarhandledning åk 4-6 & åk 7-9

Allemansrätten: i skogsägarens skor – Lärarhandledning åk 4-6 & åk 7-9
Biologi
SO
Samhällskunskap
NO
Idrott och hälsa
Ca 45-60 min
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om allemansrätten, varför den finns och behöver efterlevas.
 • Att bekanta sig med en skogsägares arbete i skogen.
 • Att utveckla kunskap om hur friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras riskmedvetet.

Genomförande

Eleverna kan arbeta enskilt eller i par. 

I del 1 läser eleverna om vem som äger den svenska skogen och om hur skogsägarens arbete påverkar vad naturbesökare möter.

I del 2 läser eleverna en intervju där en skogsägare svarar på elevers frågor. Diskutera gärna svaren i helklass, i slutet av lektionen.

I del 3 får eleverna sätta sig in i rollen som skogsägare och göra en plan för att främja friluftsaktivitet på “sin” mark.

Begrepp

Avverka / avverkning: att hugga ned träd.

Skogsbryn: område där skog övergår till annan typ av mark.

Sly: buskar och mindre träd som gör marken svårframkomlig.

Varsamt: med försiktighet.

Vattendrag: en sjö, å, bäck, älv eller flod.

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning
 • Besök gärna en närliggande skog och diskutera:
 1. Varför ser skogen ut som den gör?
 2. Vilka trädslag finns här?
 3. Hur gamla är träden?
 4. Hur står träden placerade, och varför ser det ut så?
 5. Har träden börjat växa här av sig själva från frön eller är de planterade?
 6. Finns det spår efter maskiner?
 7. Ser ni spår av ett tidigare hygge, till exempel stubbar eller en igenvuxen körväg?
 8. Finns det stenar som bär spår efter äldre generationer?
 9. Varför finns det så många högstubbar, alltså träd som sågats av på flera meters höjd?
 10. Vad tror ni att skogsägaren vill åstadkomma med sin skötsel?

Eventuellt kan ni söka upp skogsägaren för att få svar på era frågor.

 • Om ni vill sitta utomhus och arbeta med del 3, finns uppgiften att skriva ut här:

Illustration

 • Använd gärna Skogen i Skolans övriga material om allemansrätten:

Allemansrätten: Spår efter människan

Allemansrätten: Tema eld

Allemansrätten: Tema skräp

Allemansrätten: En natt i tält

Skogen i Skolans broschyr om allemansrätten

Koppling till läroplanen och de globala målen

Årskurs 4-6

Koppling till Lgr22

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.

Idrott och hälsa: 

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.


Geografi:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Årskurs 7-9

Koppling till Lgr22

Idrott och hälsa

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Samhällskunskap

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Globala målen

Källor

Naturvårdsverket. Allemansrätten.

Skogsstyrelsen (2023). Skog för upplevelser och rekreation.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran