Åk 4-6 

Allemansrätten: skogsäventyret åk 4-6 & åk 7-9 – Lärarhandledning

Allemansrätten: skogsäventyret åk 4-6 & åk 7-9 – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
Samhällskunskap
NO
Idrott och hälsa
Ca 1-2 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Att utveckla kunskap om vilka konsekvenser olika beteenden vid friluftsaktiviteter medför.
 • Att utveckla kunskap om hur friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras riskmedvetet.

Förberedelser

Förbered eventuellt att visa film i helklass.

Läs gärna på om allemansrätten för att kunna stötta eleverna. Du kan också ge eleverna i uppgift att söka information om vad som egentligen gäller. 

Om du vill kan du skriva ut landskapsbilden som hör till del 3, och låta eleverna anteckna på den.

Genomförande

Del 1 innehåller en film om Nora och Linnea som ska ut på vandring i skogen. Filmen är ca 11 min lång och efter den kan eleverna i par eller helklass resonera kring om Nora och Linnea uppträder i linje med allemansrätten. (Det är t.ex. inte tillåtet att elda när det är eldningsförbud, inte tillåtet att vandra på en äng med vall som ska bli foder till djur och det är viktigt att visa respekt för djur och privata tomter. Var gränsen går kan dock vara intressant att diskutera.) Låt eleverna arbeta i par, eller gör del 1 i helklass. 

Del 2 börjar med en läsuppgift om allemansrätten och sedan finns ett quiz där eleverna kan kontrollera vad de lärt sig. Beräknad tidsåtgång 15-20 min.

I del 3 ska eleverna planera en vandring med övernattning, med respekt för allemansrätten. Eleverna kan arbeta i par, och förslagsvis redovisa skriftligt, som inlämningsuppgift.

Begrepp

Ledstjärna: Generell förebild för hur man ska bete sig/göra, särskilt när det gäller moraliska frågor

Betesmark: Betesmark är jordbruksmark där exempelvis nötkreatur, får, getter och hästar går och äter det som växer där.

Hygge / föryngringsyta: Det kallas den yta som blir kvar efter att man avverkat träden som tidigare växte där. Skogsägaren är skyldig att se till att det växer upp fler nya träd efter en avverkning. Vid avverkning ska vissa träd och högstubbar lämnas för att gynna biologisk mångfald.

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning
 • En möjlighet är att göra lektionen i helklass och tillsammans planera en hajk med övernattning. Kan ni genomföra aktiviteten på riktigt i naturen? I så fall behöver ni en karta över området. Ni kan hjälpas åt att ta reda på vem som äger marken och ifall det råder lokala förbud.
 • Om ni vill sitta utomhus och arbeta med del 3, finns uppgiften att skriva ut här:

Illustration

 • Använd gärna Skogen i Skolans övriga material om allemansrätten:

Allemansrätten: Spår efter människan

Allemansrätten: Tema eld

Allemansrätten: Tema skräp

Allemansrätten: En natt i tält

Skogen i Skolans broschyr om allemansrätten

Koppling till läroplanen och de globala målen

Årskurs 4-6

Koppling till Lgr22

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Idrott och hälsa

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Samhällskunskap

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Årskurs 7-9

Koppling till Lgr22

Biologi

 •  Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.

Idrott och hälsa: 

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.


Geografi:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Samhällskunskap:

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Globala målen

Ikon för Globala målen nummer 3: God hälsa och välbefinnande
Ikon för Globala målen nummer 11: Hållbara städer och samhällen
Ikon för Globala målen nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Källor

Naturvårdsverket. Allemansrätten.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran