Åk 7-9 

Älgstråk och trafik

Älgstråk och trafik
Illustration, skylt med en älg på.
Biologi
Svenska
1-2 timmar
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Älgstråk och trafik

Genomförande

Börja med att låta eleverna läsa texten nedan eller läs den högt tillsammans. Texten berättar om ett antal problem runt älgstammen som eleverna ska ge förslag till lösningar på. 

Dela upp eleverna i små grupper och de ska nu föreställa sig att de sitter med i olika intresseföreningar. Dessa ska, utifrån samhällets bästa, rangordna och motivera förslag till lösningar på problemen.

Elevgrupperna får därefter 20 minuter på sig att diskutera och rangordna förslagen. Du kan också välja att ge grupperna var sitt förslag att argumentera för.

Avsluta med en diskussion i storgrupp som kan avslutas med en omröstning för att se vilka förslag som man ska gå vidare med.

Textförslag

“Längs en sjö har trafiken förut löpt utmed en liten krokig väg. Nu har man istället byggt en rak och snabb motortrafikled där bilarna ofta håller cirka 100 km/tim. 

I området finns gott om vilt, speciellt älg. Förut vandrade älgarna regelbundet fram och tillbaka mellan de höglänta barrskogsområdena och sjöstranden. Varma sommardagar vandrar de ner till sjön för att dricka.

Vintertid gick de ibland ner för att beta asp och vide längs stranden. Trots vägmärken om älgfara skedde ett antal kollisioner varje år där både bilar och älgar skadades och några personer dog till och med.

Man har därför byggt ett långt, dyrt staket längs med vägens båda sidor och därmed har trafikolyckorna minskat betydligt. 

Skogsägarna har däremot upptäckt att viltskadorna på speciellt tallen har ökat påtagligt vintertid. 

Under sommaren strövar älgarna in på åkermarkerna, vilket de sällan gjorde förut, när de kunde korsa vägen. Då och då hittar man döda älgar, men man har inte kunnat konstaterat dödsorsaken. Kanske är det virus? 

Längs sjöstranden ökar lövslyet påtagligt när älgarna inte längre betar där och vissa stugägare röjer gläntor för att få mera sjöutsikt. 

I de skuggiga områdena har myggplågan blivit besvärande. I bygdegården har olika intresseföreningar samlats för att diskutera de olika problemen och försöka enas om åtgärder.

Förslag på lösningar

A. Jägarna ska få ökad jakttilldelning för att minska antalet älgar.

B. Man ska bygga två tunnlar under vägen, där älgarna kan passera på sin väg ner till stranden.

C. Skogsbruket ska läggas om så att man inte bara får tall- och granskog.

D. En större bäck i barrskogen ska dämmas upp så att en sjö bildas och älgarna inte behöver passera vägen för att dricka.

E. De sjukdomar som älgarna lider av ska utredas och djuren ska vaccineras.

F. Alla ska solidariskt hjälpa till med kostnaderna så att bönderna får sina åkrar inhägnade.

G. Man beslutar att alla i området ska hjälpas åt med att röja bort det sly som växt upp längs sjöstranden.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter. 
  • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö̈ och hälsa.

Svenska

  • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. 

Ladda ner som PDF:

Älgstråk och trafik

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran