Historik

100 000-tals elever har deltagit i olika aktiviteter som har anordnats av verksamheten Skogen i Skolan. Under verksamhetens första 20 år har cirka 40 000 lärare deltagit under studiedagar och kurser anordnade av Skogen i Skolan. Skogen i Skolans verksamhet tar sin början för 40 år sedan och ingen annan verksamhet har varit så framgångsrik när det har kommit till att skapa samarbete mellan skolan och näringslivet. Genom att verka på skolans villkor har många, många elever och mycken pedagogisk personal tagit till sig kunskaper om skog. Skogsnäringen har även den gynnats och resultaten har visat sig i en ökning i rekryteringen till skogliga yrken och att allmänheten har en positiv attityd till skogen.

Självklart är de bärare av Skogen i Skolans flagg de som har gjort detta möjligt; engagerade människor som en gång startade verksamheten och satte strukturen för en målbild både på lång och kort sikt, en styrelse och styrgrupp som har verkat för att hålla en kvalitetspräglad riktning, alla personer ute i landet som med sin kunskap och entusiasm har förverkligat verksamhetens idéer och ett gediget utbildningsmaterial.

 • 1973: Startades Skogen i Skolan som en organisation med direkt kontakt med skolan. Den första ordföranden var Stig Löfquist, ansvarig för fortbildningsverksamheten vid Umeå universitet, vid hans sida projektledaren Rolf Holmgren. Båda två har erhållit utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen. Dåvarande läroplan för grundskolan och gymnasiet betonade en ökad samverkan mellan skola och samhälle, vilket innebar att Skogen i Skolan blev ett samverkansprojekt med syfte att föra ut skoglig kunskap på skolans villkor. Kontaktnätet med lärarutbildningen var viktigt.
   
 • 1974: Den första kursen för fortbildningskonsulenter.
   
 • 1976: hölls första utbildningsomgången för lärarstuderande vid lärarhögskolor. Kursansvariga var då de fortbildningskonsulenter som är föregångare till dagens regionala samordnare ute i landet.

 • 1977: Skogen i Skolans regionala verksamhet startade.

 • 1978: Rolf Holmgren gjorde en studieresa till USA och tog då med sig hem kunskaper om hur de arbetade med Project Learning Tree, PLT. Ett arbetssätt som spred sig i Skogen i Skolan verksamhet. Vid det första nordiska seminariet 1979 hade 900 lärare deltagit i kursverksamheten.

 • 1982: Den första skolskogen startades på Gotland.

 • 1983: Läromedlet Lära med skogen publicerades och även Lära med papper.

 • 1985: Tidningen Skogen i Skolan startade.

 • 1986: Ordförande Bo Nilsson tillsammans med projektledare Hans Norberg tog sig an en verksamhet som då var i kris. Tack vare ett gediget arbete och ansvar och de tydligt talande positiva resultaten så kunde verksamheten fortsätta. Genom att få in skrivningen om att det skulle vara verksamhet på "skolans villkor" ett löfte om att det skulle finnas pedagoger med inom nätverket från varje län tillsammans med en personal från Skogsstyrelsen, och med läromedlen som skulle vara granskade och godkända återhämtade sig verksamheten.

 • 1989: Hans Norberg efterträddes av Lars-Erik Nilsson. De var alla viktiga för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

 • 1991: 164 skolskogar finns nu i verksamheten.

 • 1992: Lars-Erik Nilsson efterträddes av Billy Ederlöf och Karl Jäghagen. Karl Jäghagen hade forskningsanknytning medan Billy Ederlöf var pedagog. Detta visar på den vilja SiS hade för samverkan. Det primära var att utveckla läromedel, föra dialog inom nätverket, ta tillvara kompetens och genomföra kurser/konferenser på vetenskaplig grund. Kopplingen till SLU och pedagogik inom universitet var därför viktig. Det visar vikten av samverkan mellan skogsnäring, skogsforskning och skolans pedagogiska forskning.

 • 1994: Skogens Dagar i Stockholm hölls för första gången med tusentals elever som besökte de skogliga stationerna på Gärdet

 • 1995: Skogens Dagar utökas till 100.000 elever som bussades till Gärdet där de fick se skogsmaskiner och bland annat prova på papperstillverkning. Bo Nilsson mottog guldkvisten på Skogsnäringsveckan.

 • 1997: skogeniskolan.se lanserades.

 • 1998: Det prestigefyllda priset Golden World Award for excellence in public relations tilldelades Skogen i Skolan. Priset delas ut av FN tillsammans med IPRA - The International Public Relations Association. Ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Kalle Karlsson och projektledare Billy Ederlöf tar emot priset. Under denna tid togs även Silverplaketten från KSLA fram för att uppmärksamma de som gjorde viktiga insatser för de så kallade areella näringarna. Adjunkt Bertil Erkén och adjunkt Lennart Sidén, Region Västernorrland mottog KSL:s silverplakett för sina pedagogiska nytänkande insatser för Skogsindustrin och Skogen i Skolan. Antalet skolskogar utökades till 760.

 • 2000: Datorspelet Min Skog lanserades. Ett interaktivt läromedel i form av CD rom introduceras från Skogen i Skolans kansli. Läromedlet finansierades med medel från E.J. Ljungbergs fond och Kempestiftelserna. Adjunkt Bodil Nilsson, Lärarutbildningen Stockholm, mottog KSL:s silverplakett för uppskattade insatser för areella näringar för pedagogiskt nytänkande och i samverkan med kommuner.

 • 2001: Birgitta Wilhelmsson tillträder som ordförande för Skogen i Skolan och projektledarskapet innehades av Billy Ederlöf tillsammans med Karl Jäghagen. Många var de från Skogsnäringen som lade ned tid och engagemang för Skogen i Skolans verksamhet varav Kalle Karlsson, Leif Elmberg och Bernt Pettersson var några eldsjälar.

 • 2002: Den tusende skolskogen invigdes i Djurås i Dalarna. Fortbildningsledare och ordförande för SiS, Bo Nilsson från Bjurholm i Västerbotten, mottog KSL:s silverplakett för uppskattade insatser för areella näringar för sina insatser att bygga internationella nätverk och marknadsföra SiS

 • 2003: Skogen i Skolan fyller 30 år

 • 2004: Skogen i Skolan ingår i Europeiska Kommissionens program Wood & Paper - Opportunities for Generations.

 • 2005: Skogen i Skolan lanserar en informationsfolder Skogen efter stormen. Foldern togs fram efter att stormen Gudrun dragit fram och sändes till skolor i februari månad till lärare och elever i stormdrabbade län. Tidningen Skogen i Skolan, hemsida och undervisningsmaterial får ny layout. Ansvaret som redaktör för Skogen i Skolans tidning övergår från Anders Pauser, Nordreportern till Olof Bergvall på Skogen i Skolans kansli.

 • 2006: Tidningen Skogen i Skolan och skogeniskolan.se fick nytt utseende och innehåll. En ny informationsfolder Lär med Skogen i Skolan introduceras från Skogen i Skolans kansli.

 • 2007: Fem miljoner i medel beviljas till skogen i Skolan från Stiftelsen Skogssällskapet för utveckla Läromedel samt utveckla arbetet med Skolskogar. Gun Lidestav presenterar en rapport Elever, lärare och studenters erfarenhet av Skogen i skolan - en jämförelse mellan GävleDala och Jämtland. Skogen i Skolan medverkar som arrangör i konferensen Ute är Inne i Linköping där 1000 deltagare deltog. Konferensen är den största gällande utomhuspedagogik i Europa. Inventering av antalet skolskogar visar att ca 1000 skolskogar används regelbundet av lärare och elever runt om i Sverige. Den fjärde upplagan av läromedlet Lära med Skolskogen presenteras.

 • 2008: Nytryck av mat i Skolskogen. Lina Bergqvist presenterar en D-uppsats Viktiga egenskaper hos framgångsrika svenska skolskogar. Erika Nilsson ersätter Rikard Ålstig som samordnare och ansvarig för regionkontakterna.

 • 2009: Nya läromedel om skogen behövs i skolan! Skogen i Skolan släpper de två första delarna i ett läromedelspaket om skogen - Boken om skogen och Skogen och klimatet. Skogen i Skolan medverkar som arrangör i konferensen Ute är Inne i Norrköping där 1000 deltagare deltog. Tidningen Skogen i Skolan läggs ner. Elektroniskt informationsbrev ersätter tidningen.

 • 2010: Ytterligare två läromedel i serien släpps, Skogens produkter samt Skogen och samhället, och läromedelspaketet är komplett! Nytryck av uppdaterad informationsfolder Lär med Skogen i Skolan.

 • 2011: En uppdaterad version av Lära med skolskogen publiceras under nytt namn - Möjligheter i skolskogen. Lärarhandledningar till de fyra läromedlen publiceras på webbplatsen, och det pedagogiska hjälpmedlet Skolskogslådan, som tidigare utvecklats och utvärderats i regionerna, kan nu beställas. Skogen i Skolan medverkar som arrangör i konferensen Ute är Inne i Malmö där 800 deltagare deltog. Verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson övergår till Umeå universitet och SiS-samordnare Erika Nilsson kvarstår som regionsamordnare för Region Västerbotten. Gunilla Häggström anställs från 1/11 med ansvar för kommunikation, marknadsföring och IT-utveckling i de digitala medierna för Skogen i Skolan och SkogsSverige.

 • 2012: Birgitta Wilhelmsson presenterar en Licentiatavhandling Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing learning in different domains. Arbetet med avhandlingen har möjliggjorts via medel från Stiftelsen Skogssällskapet. Birgitta Wilhelmsson mottog guldkvisten på Skogsnäringsveckan. Det Nationella kansliet ligger organisatoriskt under Föreningen Skogen. Webbplatsen ligger på en ny teknisk plattform, med nytt utseende och innehållet uppdaterades under året. Utredningar görs av Skogen i Skolans och SkogsSveriges verksamheter som i slutet av året mynnar ut i en gemensam finansiering av de ingående intressenterna. Den gemensamma kommunikationsplattformen får därmed en treårig finansiering. Rekrytering av ny verksamhetsledare inleds.

 • 2013: Ny verksamhetsledare, Åsa Godeau, på plats tillsammans med webbansvarig, Gunilla Häggström och därmed är det Nationella kansliet bemannat. Ny samordnare, Lis Boje, för Skogsstyrelsens personal som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet. Nationella kansliet vidareutvecklade webbplatsen och läromedlen. Nationella kansliet och regionerna deltog i ett antal mässor och seminarier runt om i Sverige. Nyhetsbreven anpassades för mobil. Skogen i Skolans 40-årsjubileum firades den 5/11 i Skogens hus på Skansen.
  Läs mer i artikeln om 40-årsjubileumet!
  Läs mer i Jubileumsskriften!

 • 2014: Skogen i Skolan har nu sju nya läromedel som vänder sig från Förskolan till årskurs 9. Läromedlen innehåller övningar som kopplar till läroplanerna och läraren kan mäta elevernas förmågor. Nationella kansliet har också tagit fram en affisch om Allemansrätten med tillhörande övningshäften från årskurs 1 - 9. Faktabladen på webbplatsen uppdaterades. Nationella kansliet och regionerna mötte tusentals lärare och elever på evenemang som Jorden och skogen på stan, Skogskollo för tjejer, Tjejkollo, Skogens mästare med flera evenemang.

 • 2015: Skogen i Skolans webbplats har responsiv design vilket innebär att innehållet anpassas automatiskt när du gå in med mobil, platta eller dator. Faktabladen på webbplatsen uppdaterades. Nationella kansliet och regionerna mötte tusentals lärare och elever på evenemang som Jorden och skogen på stan, Skogskollo för tjejer, Tjejkollo, Skogens mästare, Skolforum med flera evenemang. Projektledare Anna Malmström anställdes i april med ansvar för Storstadsprojektet. Syftet är att engagera fler skolor med början i Stockholmsområdet. Verksamhetsledare Åsa Godeau slutade i maj och Anna Steinwall ersatte henne från augusti.

 • 2016: Den 21 mars varje år infaller den internationella skogsdagen. Skogen i Skolan uppmärksammade detta med besök i två skolskogar hos Parkhemsskolan i Tullinge och Runbyskolan i Upplands Väsby. I april anordnades en skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare tillsammans med SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län. I maj deltog verksamhetsledare Anna Steinwall under Skogens dag i Riksdagen med ämnet kompetensförsörjning inom skogssektorn. I juni samlades en mängd utomhusaktörer i Skogens hus på Skansen för att finna gemensamma samarbetsområden. Skogen i Skolan har under året arrangerat evenemang som Skogens dagar i Värmland, Skogskollo, Skogens mästare samt Jorden och skogen på stan. Boken om skogen reviderades under hösten.

 • 2017: Skogen i Skolan medverkade på Skogens dag i Riksdagen den 21 mars. I april höll Britta Brügge en utbildningsdag i utomhuspedagogik på Skansen för Skogen i Skolans Regionsamordare. Ett 20-tal studie- och yrkesvägledare deltog i en dag där de fick information om skogliga företag och organisationer samt utbildningsvägar och yrken.

 • 2018: Skogen i Skolan medverkade på Bonden i Skolan på naturbruksgymnasierna på Ösby i Sala, Jälla i Uppsala och Berga utanför Stockholm. Boken om skogen är uppdaterad och finansiering för ett digitalt läromedel är klart som kommer att produceras under 2019 med lansering 2020.

 • 2019: Skogen i Skolan är en del av utomhusnätverket Ute är inne. 29-30/8 arrangerade nätverket konferensen Ute är inne i Jönköping som vände sig i första hand till pedagoger inom skolan. Flera av Skogen i Skolans regioner ordnade tävlligen Skogens Mästare för årskurs 7 och i Värmland pågick det stora evenemanget Skogens dagar för elever och lärare i årskurs 6-8. Fleraa regioner anordnade skogsdagar för lärare. Skogen i Skolan är medlem i det internationella nätverket LEAF, Learning about forests, som hade ett mötei Irland för alla nationella samordnare.

Uppdaterad: