Tall

Tall

Written by admin On the 0 Comments
Tall (Pinus sylvestris) Virkesförråd: 1 316 milj m3sk Trädslagsandel: 39,2 % Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, viktigaste skogsträd. Tallen är näst granen vårt vanligaste skogsträd. Den uppvisar tydliga skillnader i utseende.

Tall (Pinus sylvestris)

  • Virkesförråd: 1 316 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 39,2 %

▶ Tall bildade tillsammans med bl.a. asp och björk våra första egentliga skogar efter inlandsisens avsmältning. Är idag, näst efter granen, vårt vanligaste skogsträd.
▶ Växer normalt på torra till friska marker men också på torvmark. Stormfast tack vare pålrot.
▶ Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Är beroende av att bilda mykorrhiza (svamprot) med svampar, som hjälper träden att ta upp näringsämnen ur marken.
▶ Kan bli flera hundra år gammal. I skogsbruket avverkas tallen normalt vid 80-150 års ålder.
▶ Veden har en mörk och hartsrik kärna och gulvit splint.
▶ Utmärkt konstruktions- och snickerivirke. Historiskt det mest använda träslaget till byggnader och möbler.
▶ Används idag till bl.a. konstruktionsvirke, byggdelar, faner, pappersmassa och träfiberplattor.
▶ Tallen är en viktig livsmiljö för omkring 920 andra arter, varav 245 är rödlistade. Dessutom nyttjas trädslaget av ytterligare 530 arter.
▶ Fåglar som t.ex. större korsnäbb och tjäder är beroende av tallens kottar och barr. En insekt som kan skada tallen är märgborren som gnager på årsskotten.
▶ ”Strunt” kallades förr de färska, mycket Cvitaminrika årsskotten på tall som tidigare sägs ha använts för att förebygga
skörbjugg.

Ladda ner ett faktablad om Tall

Publicerad: