Svenska träd

Våra svenska träd

Det växer mer träd än vad som avverkas
Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika typ. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle.

Sedan mitten av 1920-talet har virkesförrådet i de svenska skogarna ökat kraftigt. Då, under 1900-talets första hälft, var skogarna ganska hårt åtgångna i Sverige. Genom återbeskogningsplikt (som infördes 1903) och långsiktig skötsel har den totala virkesvolymen på skogsmark ökat från omkring 1,7 miljarder skogskubikmeter (vid mitten av 1920-talet) till dagens över 3 miljarder skogskubikmeter. 

Vad är skillnaden mellan träd och buske?
Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna som t ex contortatall (Pinus contorta). För att skilja träden från buskarna brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några meters höjd.

Mer information

Faktablad om trädens virkesegenskaper

Skogen i Skolans läromedel

Affischer och övningshäften om Allemansrätten

Uppdaterad: