Ek (Skogsek)

Ek (Skogsek)

Written by admin On the 0 Comments
Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både bergek och skogsek) Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergek och skogsek) Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmetiden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek

▶ Skogseken (även kallad stjälkek eller sommarek) invandrade från söder vid början av värmetiden och bildade
vidsträckta skogar tillsammans med alm, lind och ask.
▶ Utvecklas bäst på mullrik, lerhaltig jord men växer också på bergiga, magra marker.
▶ Kraftig pålrot med grova sidorötter gör trädet mycket stormfast.
▶ Sen lövsprickning. Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Eken kan bli grövre än något annat inhemskt trädslag och mycket gammal - över 1000 år. I skogsbruket avverkas ek normalt vid 120-150 års ålder.
▶ Veden är hård och rötbeständig. Virket användes därför tidigt till bl.a. skeppsbyggnad. Under Sveriges stormaktstid var
eken fridlyst och fick bara användas för kronans behov.
▶ Idag används ekvirke till bl.a. möbler, faner, golv och stängselstolpar.
▶ Ekarna är de träd som flest andra arter är beroende av. Det hänger ihop med att de kan bli så gamla och grova. Därmed kan de erbjuda många olika livsmiljöer för inte minst fjärilar och steklar. Ekarna är viktiga värdar för nästan 900 arter, varav nästan 300 rödlistade. Och ytterligare nästan 900 arter nyttjar dem.
▶ Ekollon är begärlig föda för djur som fåglar, möss, ekorrar, vildsvin och rådjur.
▶ Av stor betydelse för biologisk mångfald. En enda trädindivid kan hysa mängder av olika arter i hålrum, på bark, i ved och mulm.
▶ Allmänt är minst 1000 olika arter knutna till ek, varav många skalbaggar. Ekoxen, Europas störststörsta skalbagge, är en av de mest kända.

Ladda ner ett faktablad om Skogsek

Publicerad: