Ek (Bergek)

Ek (Bergek)

Written by admin On the 0 Comments
Bergek (Quercus petraea), Druvek, Vinterek Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både druvek och stjälkek) Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergek och skogsek) Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmeperioden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

Bergek (Quercus petraea), Druvek, Vinterek

▶ Invandrade från söder vid början av värmetiden och bildade vidsträckta skogar tillsammans med alm, lind och ask. Växer
idag huvudsakligen i Götaland.
▶ Kallas även druvek, syftande på ollonen som sitter gyttrade i klasar, eller vinterek, då bladverket ofta sitter kvar över vintern.
▶ Ekarna är de träd som flest andra arter är beroende av. Det hänger ihop med att de kan bli så gamla och grova. Därmed kan de erbjuda många olika livsmiljöer för inte minst fjärilar och steklar. Ekarna är viktiga värdar för nästan 900 arter, varav nästan 300 rödlistade. Och ytterligare nästan 900 arter nyttjar dem.
▶ Trivs bäst på mullrik, lerhaltig moränjord men växer också i bergig, stenbunden mark.
▶ Lövsprickningen sker sent. Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Slankare växtsätt än skogseken, med genomgående stam och mer regebunden krona. Kan bli ca 20 m hög.
▶ Veden är hård och rötbeständig och virket användes därför tidigt till skeppsbyggnad och vattenbyggnadskonstruktioner.
▶ Idag används ekvirke till bl.a. möbler, faner, golv och stängselstolpar.
▶ Ekollonen är begärlig föda för djur som fåglar, möss, ekorrar, vildsvin och rådjur. T.ex. hamstrar nötskrikan ekollon som den lever av på vintern.
▶ Kaläts vissa år på försommaren av ekvecklarens och frostfjärilens larver.
▶ Under Sveriges stormaktstid då landet var beroende av en stor flotta var eken fridlyst och fick bara användas för kronans behov.

Ladda ner ett faktablad om Bergek

Publicerad: