Kansliet bloggar

Skogen i Skolans Nationella kansli 2015
Nationella kansliet består av:
Bloggen innehåller reflektioner över det som sker i skolvärlden, om vår metodik utomhuspedagogik och vad som händer inom Skogen i Skolan.

Vision 2050 - alla vill jobba i skogssektorn

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments

Den 19 maj arrangerades Skogens Dag i Sveriges Riksdag, temat var - Hur skapar vi skogslandet Sverige till 2050?. Dagen blev ett möte mellan riksdagen och skogssektorn med drygt 100 deltagare. Till programmet bjöds ett flertal skogssakkunniga profiler in för att berätta om sin vision för 2050.

Som verksamhetsledare för Skogen i Skolan var jag en av de inbjudna och min rubrik var: Alla vill jobba i skogssektorn 2050!

Javisst, det kan bli möjligt! Men skogssektorn har en hel del utmaningar att lösa först, innan vi kan nå dit! Här kommer några exempel från mitt föredrag:

Läget idag och utmaningar
Skogliga utbildningar har historiskt främst rekryterat ungdomar från landsbygden. Men hos dagens elever är intresset för teknik och naturvetenskap inkl. skog lågt redan på gymnasienivå och gäller både för ungdomar som växer upp på landsbygden och i våra städer.

Dagens urbanisering innebär även att fler och fler flyttar till landets storstadsområden och antalet utlandsfödda ökar med dagens nyanlända. Detta i sin tur ger elever i skolan som  i mindre och mindre utsträckning har en naturlig kontakt med skogen eller har kännedom om de möjligheter som skogen ger angående utbildning och yrkesval.

Vi ser även hur antalet sökande minskar till utbildningar med inriktning mot skog och skogsindustri, både akademiska och yrkesutbildningar..

Flera studier visar även på att dagens nyutexaminerade skogsakademiker har kunskapsbristeri områden som affärskunskap, företagsekonomi och insikt i vad den framtida yrkesrollen innebär. Källa: Rapport från KSLA

Samtidigt är arbetsmarknaden för skogsutbildade mycket god och skogssektorn ses i dag som en stark framtidsbransch. Så hur gör vi?

Så här kan vi öka de positiva attityderna hos dagens elever!
Attityder skapas tidigt i livet och därför är det viktigt att göra insatser för barn redan i tidiga åldrar. Skogen i Skolan inklusive hela skogssektorn utför idag ett omfattande arbete, men det finns mycket kvar att göra. Några exempel;

 • Öka kännedomen om praktiska gymnasieutbildningar kopplat till skog och gör dem mer attraktiva för eleverna, exempelvis lyft upp den positiva arbetsmarknaden som idag gäller för utbildade skogsmaskinförare m.fl.
 • Utöka det traditionella rekryteringsområdet till Sveriges storstäder samt öka verksamheten inom de storstadsnära universiteten som idag har skogliga utbildningar.
 • Satsa omfattande på skolans studie- och yrkesvägledning, som har en viktigt roll i att ge ungdomarna rätt kunskap om var framtidens jobb finns.
 • Arbeta ytterligare för en ökad jämställdhet i skogssektor för att genom detta locka fler kvinnor.
 • Koppla ihop SFI och skogskunskap för att i framtiden kunna rekrytera fler utlandsfödda.
 • Visa på skogen som en framtidsbransch och hur viktig den är i ett hållbart samhälle och i klimatfrågan.
 • Visa på vilka möjligheter skogen ger angående nya innovationer, som i sin tur skapar nya produkter och tjänster. Ett bra exempel är utvecklingen av biobränsle, där skogen är ett viktigt alternativ då vi måste dra ned på vår användning av icke-förnybara resurser.
 • Bli bättre på att visa upp för allmänheten de ansträngningar som görs för att minska miljöpåverkan inom skogsbruket, exempelvis naturhänsyn vid avverkning.
 • Anpassa de akademiska utbildningarna ytterligare efter arbetslivets och näringslivets önskemål genom att varva praktik och teori samt utöka kursutbudet med ämnen som sälj- och marknadsföring, ekonomi och kommunikation.

Avslutande råd och huvudbudskap till politiken

 • Ge möjligheter för skogssektorn att stärka sin rekrytering inom storstadsregionerna samt arbetet med jämställdhet i branschen.
 • Satsa på skoglig studie- och yrkesvägledning  (hela skolans ansvar, enl. Nya Allmänna råden för skolans studie- och yrkesvägledning)
 • Utforma en politisk strategi för skogskunskap, likt den ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet” som togs fram av regeringen 2009. Den politiska strategin ska handla om en nationella satsning för skoglig studie- och yrkesvägledning samt förstärkt skogskunskap, utomhuspedagogik och kunskap om allemansrätten i skolans alla läroplaner.

Om skogssektorn kan lösa dessa utmaningar och få politikens fulla stöd, så tror jag på visionen ”Alla vill jobba i skogssektorn 2050”!

/Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild

Sidor