Svenska träd

Våra svenska träd

Dessa faktablad togs ursprungligen fram av Skogssällskapet och har ställts till Skogen i Skolans förfogande. Faktabladen är pdf-dokument som du kan skriva ut.

Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika typ. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle.

Det växer mer träd än vad som avverkas
Virkesförrådet i Sveriges skogar har ökat kraftigt sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar fanns tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick virkesförrådet till 1 719 milj. m3sk, för att idag uppgå till drygt 3 100 milj. m3sk. Detta motsvarar en ökning med 84%. Den jämnt stigande kurvan visar att tillväxten varit högre än avgången (avverkning plus naturlig avgång) under av perioden.
Bakom denna utveckling ligger en kombination av hårt utnyttjade skogar i början av 1900-talet och en produktions- och tillväxtbefrämjande skötsel av skogarna.

Vad är skillnaden mellan träd och buske?
Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna som t ex contortatall (Pinus contorta). För att skilja träden från buskarna, brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några metershöjd.

På icke skogsmark (inägor, myrar, fjäll, reservat , kraftledningsgator, bebyggd mark m.m) finns enligt Riksskogstaxeringen 158 miljoner m3sk

Mer information