Case Forest

Tillsammans med Skogsstyrelsen deltog Skogen i Skolan i det EU-finansierade projektet Case Forest. I projektet medverkade Sverige, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Finland.

Case Forest-pedagogik
Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring föroreningar, klimatförändring och det ökande bruket av biobränslen är aktuella just nu. Dessa ämnen är också exempel på hur skogar och skötseln av skogar har en viktig roll för samhällsutvecklingen. Det finns inte något enskilt svar på hur skogar kan användas i ett hållbart samhälle.

Vårt syfte med det här projektet är att skapa en metod som ska underlätta lärandet om skogens betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Under hösten 2009 hölls en pilotkurs med en lärargrupp från Bollnäs kommun, och ambitionen är att framgent kunna erbjuda denna kurs till lärare i hela Sverige i Skogen i Skolans regi.

Att lära i informella och formella miljöer
En utmaning för skolan är att finna nya vägar att utbilda elever.  Många av dagens forskare har betonat att det mesta en person lär sig under en livslängd lär hon sig i olika informella miljöer och gemenskaper. Lärande utanför skolan verkar alltså vara mer relevant för ett modernt liv än vad det som man lär sig i skolan är.

Det verkar också finnas ett ökande gap mellan hur eleverna lär i skolan och utanför den. Om vi tänker på hur eleverna har det i sina liv, med ofta många vänner och nätverk, snabb kommunikation och tillgång till nyheter via webbsidor, bloggar, chattar, mobiltelefoner m.m. upptäcker vi att de har egna sätt att lära sig på, att skaffa information och även ge uttryck för egna åsikter och tankar. Skolan, och för den delen även föräldrarna, har inte hängt med. Det finns risk att eleverna blir uttråkade och sitter med längtande blickar och ser ut genom skolfönstret mot en verklighet som blir mer och mer spännande för dem.

Andra lärandemiljöer borde därför ses som ett viktigt komplement till skolan. Den traditionella klassrumsundervisningen borde utvidgas till att omfatta verkliga studier av företeelser utanför skolan. Tekniska hjälpmedel kan utgöra en brygga mellan skolan och verkligheten utanför. Utmaningen för skolan bör vara att utveckla metoder som uppmuntrar eleverna att hitta intressanta ämnesområden, att formulerar frågor som de vill söka svaren på, och som de vill diskuterar och dela erfarenheter kring med andra. I vårt projekt handlar det om att skapa broar mellan i första hand skogen och skolan och på så sätt öka kunskaperna och intresset för skogen bland våra elever.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

» Lärarkurs

» Projektwebbplats, Skogsstyrelsen